Zīmējumu konkurss “Taupīsim un saudzēsim”

Zīmējumu konkurss “Taupīsim un saudzēsim”

ZĪMĒJUMA KONKURSA “TAUPĪSIM UN SAUDZĒSIM! NOLIKUMS

1.Konkursa organizētājs

 • Rīgas 41.viduduskola

2.Konkursa tēma

 • “Taupīsim un saudzēsim!”

Temati – ūdens un enerģijas taupīšana, papīra šķirošana, otrreizējo materiālu izmantošana, lietu atkātota izmantošana resursu taupīšanai, u.c.

3.Konkursa uzdevumi

 • Izzināt bērnu redzējumu, kas asociējas ar vārdu salikumiem “Taupīsim un saudzēsim dabas resursus!”,
 • Veicināt bērnu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savu iztēli.
 • Ikdienā taupīgi lietot materiālus un dabas resursus.
 • Parādīt praktiskas vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu taupīšanas iespējas.
 • Veicināt teorētisko zināšanu nostiprinājumu praktiskā darbībā, tādējādi attīstot skolēnos atbildības sajūtu par cilvēku darbības sekām.

4.Konkursa dalībnieki

 • Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāsagatavo zīmējums atbilstoši šā nolikuma prasībām un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā jāiesniedz rīkotājiem.
 • Konkursā var piedalīties Rīgas 41.vidusskolas skolēni no 1. līdz 12.klasei.

5.Konkursa noteikumi

 • Katrs var iesniegt tikai vienu darbu;
 • Zīmējumus var zīmēt jebkurā zīmēšanas tehnikā. Zīmējumam ir jābūt izpildītam fiziski (uz papīra). Drīkst izmantot jauktās tehnikas, jebkādas krāsas, zīmuļus, krītiņus, utt.
 • Zīmējumu veikt uz lapas, kuras izmēri ir 10 x 15 cm (A6 formāts – 105 x 148 mm) .
 • Zīmējums (vai tā daļa) nedrīkst tikt sagatavots, izmantojot digitālos palīglīdzekļus (photoshop u.tml.). Jebkāda veida datorizdrukas (t.sk. attēli un elektroniski sagatavoti zīmējumi) netiks uzskatītas par zīmējumu un darbs netiks vērtēts.
 • Pie darba jāpievieno vizītkarte, kurā norādīts: vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija, skola un klase, neliels darba apraksts.

6.Darbu iesniegšana

 • Konkursam paredzētie darbi jāiesniedz klātienē Alīnai Kirkopai vai sūtot pa pastu uz Rīgas 41.vidusskolu Slokas iela 49A, Rīga, LV-1047, Latvija, ar norādi konkursam “Taupīsim un saudzēsim!”
 • Iesniegšanas termiņš ir no 2021. gada 23.februāra līdz 13.martam (ieskaitot).

7.Vērtēšanas kritēriji

 • Atbilstība tēmai un nolikuma prasībām,
 • Izpildījuma kvalitāte,
 • Oriģinalitāte.

8.Darbu vērtēšana

 • Darbu vērtēšana notiks 2 kārtās.
 • kārtā klases skolēni 2. kārtai iesniedz 3-5 darbus no klases kolektīva.
 • kārtā iesniegtos darbus izvērtēs vērtēšanas komisija. Konkursa vērtēšanas komisijas pārstāvji būs no Kultūras un pašizpausmes mācību jomas, Tehnoloģiju mācību jomas, Sociālās un pilsoniskās mācību jomas, Audzināšanas sadarbības grupas, Sākumskolas sadarbības grupas, Dabaszinību jomas.

9.Apbalvošana

 • Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2022.gada 8.aprīlī Rīgas 41.vidusskolā.
 • Katrs dalībnieks saņems diplomu par piedalīšanos, konkursa laureāti – diplomu un balvu no konkursa organizētājiem. Pēc konkursa dalībnieku apbalvošanas Rīgas 41.vidusskolas interneta mājas lapā 41vsk.riga.lv, skolas sociālajos tīklos tiks izliktas konkursa labāko darbu bildes un tiks izsludināti laureātu uzvārdi.

10.Pārējie noteikumi

 • Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieks piekrīt šajā Nolikumā ietvertajiem noteikumiem.
 • Konkursa rīkotāji patur tiesības publicēt informāciju par balvas saņēmēju – vārdu, uzvārdu, skolu un klasi, sniedzot informāciju masu medijos un publicējot to sociālajos tīklos un skolas mājaslapā internetā.
  Dalībnieku norādītie tālruņa numuri netiks publicēti.
 • Iesniedzot Darbu Konkursā, Dalībnieki un/vai to likumīgie aizgādņi piekrīt sniegt fizisko personu datus Konkursa rīkotājam ar mērķiem:
  • ļaut identificēt dalībniekus;
  • nodrošināt iespēju sazināties ar dalībniekiem;
  • publicēt informāciju par uzvarētājiem.
 • Saņemto datu pārzinis ir Rīgas 41.vidusskola. Saņemtie personas dati tiks izmantoti vienīgi šajā nolikumā norādītajiem mērķiem.
 • Konkursa rīkotājiem ir tiesības izmantot iesniegto darbu fotogrāfijas savās publikācijās vai drukātajos materiālos ar mērķi popularizēt Rīgas 41.vidusskolu.
 • Rīgas 41.vidusskola patur tiesības papildināt, precizēt vai ārkārtas gadījumā mainīt šā nolikuma nosacījumus, tos publicējot sociālo tīklu vietnēs.

 

 

Papildus informāciju par konkursa norisi var uzzināt rakstot e-klasē Rīgas 41.vidusskolas direktora vietniecei Alīnai Kirkopai vai uz skolas e-pastu: r41vs@riga.lv

 

 

2021.gada 23.februārī

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.