Uzņemšana

Uzņemšana

Dokumentus pieņem skolas kancelejā:

Pirmdienās 09:00 – 18:00
Otrdienās 09:00 – 15:00
Trešdienās 13:00 – 18:00
Ceturtdienās 09:00 – 15:00
Piektdienās 09:00 – 15:00

Rīgas 41. vidusskolas mācību literatūras saraksts un mācību līdzekļi

Mācību grāmatu saraksts
Individuālie mācību līdzekļi 1.-4.klasei
Individuālie mācību līdzekļi 5.-12.klasei

Uzņemšanas kārtība, mainot skolu:

 • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu Rīgas 41. vidusskolā. (pieteikuma-forma)
 • Rīgas 41. vidusskola nosūta pieprasījuma izziņu par uzņemšanu skolai, kurā skolēns mācās.
 • Skola, kurā skolēns mācās, ar pasta starpniecību atsūta personas lietu un medicīnas dokumentus Rīgas 41. vidusskolai.
 • Rīgas 41. vidusskola uzņem skolēnu ar direktora rīkojumu atbilstošā klasē.

 Uzņemšanas noteikumi 1. klasē

Topošo 2023. gada pirmklasnieku vecāku sapulces prezentācija.

Informācija par bērna uzņemšanu tiks izsūtīta  uz pieteikumā norādītājiem e-pastiem pēc 1.jūnija divu nedēļu laikā

No 20.06.2023. zvanot skolas lietvedei – 67459622, būs iespēja noskaidrot klasi, kurā mācīsies Jūsu pirmklasnieks.

Skola ir sagatavojusi:

 • mācību literatūras sarakstu (mācību grāmatas 1.klasei). Augusta beigās vecāki skolas bibliotēkā varēs saņemt mācību  grāmatas un darba burtnīcas.
 • Individuālo mācību līdzekļu sarakstu (Individuālie mācību līdzekļi), kas jānopērk vecākiem (burtnīcas, rakstāmpiederumi, apģērbs sportam)

Saistošie noteikumi Nr. 137 nosaka iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību: vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt:
Ierodoties iestādē klātienē:
Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):

 • uzrāda personu apliecinošus dokumentus
 • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
 • vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. (pieteikuma-forma_1.klase)
 • līdz 01.08.2023. iesniedz medicīnisko karti 026/u

Vai pieteikumu iesniedzot elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Uzņemšana 10. klasē

Skolēnu uzņemšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs (klātienes programmās) 2023./2024. mācību gadā notiks konkursa kārtībā.

2023./2024.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas divas 10.klases

Laipni aicināti

 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību.
 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas

Rīgas 41.vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā  šādas papildu prasības:

 •  vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 35 procentiem
 • programmas dabaszinātņu virzienā gada vērtējumi latviešu valodā,  matemātikā, bioloģijā, ķīmijā apliecībā par vispārējo pamatizglītību nav zemāki par piecām ballēm,
 • programmas sociālo zinātņu virzienā  gada vērtējumi latviešu valodā, matemātikā, 1. svešvalodā  nav zemāki par piecām ballēm.

Nosacījumi, lai pretendētu uzņemšanai Rīgas 41. vidusskolas 10. klasē 2023./2024. mācību gadā – Kārtība kādā izglītojamies tiek uzņemti vidējās izglītības programmā

Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 26.jūnija darbdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00

Izglītojamo likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā iesniedz izglītojamā  dokumentus:

1)   iesniegums skolas direktoram pieteikuma-forma_vidusskola

2) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu,

4) medicīnas dokumentu, forma- 026/u;

Uzņemšanas komisija 1. jūlijā izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus  atbilstīgi Skolas Iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 41. vidusskolas 10. klasēs” 17. punktam un  paziņo konkursa rezultātus, informējot izglītojamo vecākus vai likumisko pārstāvi, un komplektē klases atbilstīgi izglītības programmām.

 WhatsApp attēls 2023-06-03 plkst. 22.16.08

Skolas lēmumi un to pamatojums

 • Pamatkursi optimālajā līmenī ir gandrīz visās mācību jomās, lai skolēni pēc pamatkursu apguves var mācīties padziļinātos kursus. Skolēniem ir jāizvēlas vismaz 3 padziļinātie kursi. Saistībā ar vienu no padziļinātiem kursiem 12. klasē  skolēns veic pētniecisko darbu vai sabiedrisko darbu. Mācību plānā tas atzīmēts kā projekta darbs.  Mācību priekšmetu apguve optimālajā līmenī ļauj skolēnam veiksmīgi izvēlēties jebkuru augstākās izglītības iestādi.
 • Pamatkursi iespēju robežās koncentrēti 10. un 11. klasē, lai kursu skaits 12. klasē samazinātos un skolēni varētu iedziļināties savas nākotnes karjeras priekšmetos.
 • Centralizētos eksāmenus latviešu valodā un angļu valodā var kārtot padziļinātā līmenī, samazinot eksāmenu slodzi 12.klasē, jo skolēnam pabeidzot vidusskolu, jākārto obligātie eksāmeni optimālajā līmenī latviešu valodā, 1. svešvalodā, matemātikā un divi eksāmeni padziļinātajā līmenī.
 • Sadarbībā ar RSU reizi mēnesī notiek nodarbības par bioloģijas, ķīmijas, fizikas,  medicīnas, starptautiskās ekonomikas, psiholoģijas, komunikācijas un reklāmas, politoloģijas tēmām. Šīs nodarbības notiek RSU vai skolas telpās
 • Individuālajās nodarbībās skolēni varēs apgūt medicīnas terminoloģiju angļu valodā, uzņēmējdarbību un  valsts aizsardzības mācību.
 • Skolēni var piedalīties interešu izglītības nodarbībās sportā, tautas dejās, kora dziedāšanā.

Leave a Reply

Your email address will not be published.