Aktuālā informācija par 1.un 10.klašu uzņemšanu

Aktuālā informācija par 1.un 10.klašu uzņemšanu

8.maijā, skolas Facebook lapā tiešraidē direktors sniedza informāciju par 1.un 10.klašu uzņemšanu. Arhīva ierakstu skaties šeit: https://www.facebook.com/r41vs/videos/551450032474812/

Topošais pirmklasniek, iepazīsties ar savu skolotāju!

Aktuālā Informācija 1.klašu vecākiem

2020./2021.m.g. Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas trīs pirmās klases.

1.klases sāks  mācīties pēc jaunā pamatizglītības standarta. Galvenie virzieni jaunajā mācību pieejā:

 • pāreja no skolēna pasīvas mācīšanās un faktoloģiska materiāla iegaumēšanas kā pašmērķa uz aktīvu izziņas procesu skolotāja vadībā, pašizpausmi un jaunradi;
 • apgūstamo zināšanu un prasmju sasaiste ar reālo dzīvi;
 • starpdisciplināra pieeja, kas novērš satura sadrumstalotību un veicina skolotāju sadarbību mācību procesa organizēšanā;
 • skolēnam nodrošināta iespēja mācīties iedziļinoties, izprast kopsakarības un attīstīt spēju pārnest zināšanas uz jaunām, nezināmām situācijām.
Klases audzinās:

1.a – Inga Beitiņa (208. kab.)

1.b – Aija Jēkabsone (204.kab.)

1.c – Inga Ezerkalne (206.kab.)

Klases audzinātājs māca visus mācību priekšmetus, izņemot, sportu, vizuālo mākslu, mūziku arī visas stundas notiek vienā klašu telpā, izņemot minētos mācību priekšmetus.

1.klašu skolēniem slodze ir 22 stundas nedēļā. 1.klašu skolēni apgūst

sekojošus mācību priekšmetus:

 •       latviešu valoda – 6 stundas,
 •       angļu valoda 2stundas, klase dalās grupās
 •      matemātika – 4 stundas,
 •      dabaszinības – 2 stundas,
 •     sociālās zinības 1stunda,
 •     mūzika – 2 stundas,
 •     vizuālā māksla – 2 stundas,
 •     sports un veselība 2stundas,
 •    dizains un tehnoloģijas– 1 stunda,

Mācību gada laikā notiek dažādas izglītojoša rakstura aktivitātes: mācību priekšmetu olimpiādes, dažādi konkursi, izstādes, Mārtiņdienas gadatirgus, sporta dienas, ekskursijas mācību gada sākumā un beigās  un citi pasākumi.

1.stunda sākas – 8.40

Pirms stundām notiek sporta pulciņš, džudo pulciņš, pēc stundām mākslinieciskā pašdarbība (dejas koris, Lego, lietišķā māksla.

1.klasēm mācību slodze dienā ir 5 mācību stundas.

Pagarinātā dienas grupa sākas pēc stundām un notiek līdz 18.00 Lai iestātos skolas pagarinātajā dienas grupā, vecāks raksta iesniegumu skolas direktoram. Iesnieguma veidlapas vecāki saņems 1.septembrī, augusta beigās būs skolas mājas lapā.

Skolā ir iespēja skolēnam paēst brokastis (no 7.30) un launagu (14.45) Brokastis un launagu apmaksā vecāki.

Pusdienas (plkst. 11.00) nodrošina valsts, par tām nav jāmaksā.

Mācību sasniegumus vērtē aprakstoši:

1.–3. klasē rakstiski četros apguves līmeņos (mācību gada beigās skolēni saņems rakstisku sasniegumu vērtējumu apguves līmeņos atbilstoši nozīmīgākajiem mācību jomā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem: sācis apgūt; turpina apgūt; apguvis; apguvis padziļināti. Izmaiņas ieviestas, atzīstot, ka vērtējums ballēs atsevišķos mācību priekšmetos jau no otrās klases neatbilst pašreizējai starptautiskajai praksei un nesniedz detalizētu informāciju par skolēna sniegumu);

Klase vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos, darbojas e- klase.

Skola jau ir sagatavojusi:
 • mācību literatūras sarakstu (mācību grāmatas 1.klasei). Augusta beigās vecāki skolas bibliotēkā varēs saņemt mācību  grāmatas un darba burtnīcas.
 • Individuālo mācību līdzekļu sarakstu (individuālie mācību līdzekļi), kas jānopērk vecākiem (burtnīcas, rakstāmpiederumi, apģērbs sportam)

Skolēna e karte – “Rīgas satiksme” aicina pieteikties Skolēna e kartei portālā www.eriga.lv no 22.06.2020

Vecāku sapulce kopā ar klases audzinātāju tiek plānota augusta otrajā pusē.

Kā skolēni tiek dalīti paralēlklasēs:

Dalot klasēs ievēro:

 • zēnu un meiteņu proporcionālo skaitu
 • lai nebūtu klasē vairāki bērni ar vienādu uzvārdu, vai vienādiem vārdiem,
 • Ja vecāki ļoti vēlas savu bērnu pieteikt pie konkrētas skolotājas, tad ir jābūt ļoti nopietnam pamatojumam,
 • Priekšroka, ja brālis, māsa mācījusies pie konkrētās skolotājas,bet mēs negarantējam, ka 100% šī vēlme tiks izpildīta.

Dokumentācija, kas jāiesniedz iestājoties skolā:

Līdz 2020.gada 1.augustam skolas kancelejā jāiesniedz:

1.Vecāka/aizbildņa iesniegums.

2.Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).

3.Bērna dzimšanas apliecības kopija (ja nav iesniegta).

4.Izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi  (kopija), kuru izdevusi pirmsskolas izglītības iestāde.

(Ņemot vērā ārkārtas situāciju, bērna medicīnisko karti varēs iesniegt visu augusta mēnesi)

 

 Topošais vidusskolēn, informācija tieši TEV!

Skolēna, kurš nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību, mācību plāns

10.klase 11.klase 12.klase kopā
pamatkursi 35 34 10 79
Latviešu valoda un literatūra I 6 6 0 12
Angļu valoda I (B2) 3 3 0 6
Otrā svešvaloda( vācu vai krievu)(B1) 3 3 3 9
Vēsture un sociālās zinātnes I 3 4 0 7
Kultūras pamati 2 1 0 3
Fizika I 3 3 1 7
Ķīmija I 3 3 0 6
Bioloģija I 2 2 0 4
Ģeogrāfija I 2 1 0 4
Matemātika I 4 4 4 12
datorika 2 0 0 2
Sports un veselība 2 2 2 6
Padziļinātie kursi 2 26 28
Projekta darbs( obligāti apgūstams) 0 2 2
Bioloģija II 6 6
Ķīmija II 6 6
Angļu valoda (C I) 6 6
Latviešu valoda un literatūra II 6 6
Specializētie kursi ( izvēles iespēja)        
Publiskā uzstāšanās   2   2
Sadarbība ar RSU( nodarbības reizi mēnesī)        
Skolēna slodze 35 36 36 107

 

Skolēna, kurš nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas, mācību plāns

10.klase 11.klase 12.klase kopā
pamatkursi 36 36 10 82
Latviešu valoda un literatūra I 6 6 0 12
Angļu valoda I (B2) 3 3 0 6
Otrā svešvaloda( vācu vai krievu)(B1) 3 3 3 9
Vēsture un sociālās zinātnes I 3 4 0 7
Kultūras pamati 1 2 0 3
Fizika I 3 3 1 7
Ķīmija I 3 3 0 6
Bioloģija I 1 2 0 4
Ģeogrāfija I 2 1 0 4
Matemātika I 4 4 4 12
datorika 2 0 0 2
Dizains un tehnoloģijas I 3 3 6
Sports un veselība 2 2 2 6
Padziļinātie kursi 26 26
Projekta darbs( obligāti apgūstams) 2 2
Angļu valoda (C I) 6 6
Latviešu valoda un literatūra II 6 6
Sociālās zinātnes II: politika un tiesības un ekonomika 6 6
Specializētie kursi ( izvēles iespēja)
Publiskā uzstāšanās 2 2
Digitālais dizains 4 4
Sadarbība ar RSU( nodarbības reizi mēnesī)
Skolēna slodze 36 36 36 108

 

Skolas lēmumi un to pamatojums

 • Pamatkursi optimālajā līmenī ir gandrīz visās mācību jomās, lai skolēni pēc pamatkursu apguves var mācīties padziļinātos kursus. Skolēniem ir jāizvēlas vismaz 3 padziļinātie kursi. Saistībā ar vienu no padziļinātiem kursiem 12. klasē  skolēns veic pētniecisko darbu vai sabiedrisko darbu. Mācību plānā tas atzīmēts kā projekta darbs.  Mācību priekšmetu apguve optimālajā līmenī ļauj skolēnam veiksmīgi izvēlēties jebkuru augstākās izglītības iestādi.
 • Pamatkursi iespēju robežās koncentrēti 10. un 11. klasē, lai kursu skaits 12. klasē samazinātos un skolēni varētu iedziļināties savas nākotnes karjeras priekšmetos.
 • Centralizētos eksāmenus latviešu valodā un angļu valodā var kārtot padziļinātā līmenī, samazinot eksāmenu slodzi 12.klasē, jo skolēnam pabeidzot vidusskolu, jākārto obligātie eksāmeni optimālajā līmenī latviešu valodā, 1. svešvalodā, matemātikā un divi eksāmeni padziļinātajā līmenī.
 • Sadarbībā ar RSU reizi mēnesī notiek nodarbības par bioloģijas, ķīmijas, fizikas,  medicīnas, starptautiskās ekonomikas, psiholoģijas, komunikācijas un reklāmas, politoloģijas tēmām. Šīs nodarbības notiek RSU vai skolas telpās
 • Individuālajās nodarbībās skolēni varēs apgūt medicīnas terminoloģiju angļu valodā, uzņēmējdarbību un  valsts aizsardzības mācību.
 • Skolēni var piedalīties interešu izglītības nodarbībās sportā, tautas dejās, kora dziedāšanā.

Kā iestāties skolā?

1) iesnieguma veidlapa (pieteikuma-forma_vidusskola) – jāaizpilda un ieskenētā veidā jāatsūta uz skolas e-pasta adresi, ja tiks samazināti ierobežojumi, tad iesniegumu varēs aizpildīt klātienē skolas kancelejā.

2) skola neorganizē iestājeksāmenus, pamats uzņemšanai 10. klasē ir sekmīgi   vērtējumi apliecībā par pamatizglītību,

3) kad beigsies mācību gads 9. klasei ( no 15. jūnija), skola sazināsies ar skolēniem par  iegūtās izglītības dokumenta un citu dokumentu iesniegšanu.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums  uz 10. klasi;  izglītības dokuments par pamatizglītības iegūšanu( jābūt klāt sekmju izrakstam), personu apliecinošs dokumenta kopija, medicīnas dokumenti( no iepriekšējās skolas).

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.