Svarīgākais par mācību procesu

Svarīgākais par mācību procesu

Tā kā epidemioloģiskā situācija valstī pagaidām neuzlabojas, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru ir izvērtējusi esošo situāciju un izstrādājusi vairākus priekšlikumus un pieņēmusi lēmumus par mācību procesa norisi otrajā semestrī

Pieņemtie lēmumi:

 • 25. janvārī pēc pagarinātā ziemas brīvlaika 1.-4.klašu skolēni mācības atsāks attālināti
 • 5.-12.klases turpina mācīties attālināti.

Informācija par mācību procesu 1.-4.klasēm no 25.janvāra

 • Mācību process notiek attālināti pēc stundu saraksta. Saziņa ar mācību priekšmetu skolotājiem un klases audzinātajiem notiek tikai e-klases pastā.
 • Tiešsaistes notiek e-klases sadaļā – videosaziņa. Stundas tiks organizētas konkrētās mācību stundas laikā pēc mācību priekšmetu stundu saraksta. Katras tiešsaistes stundas sākumā skolotājs atzīmēs kavējumus.
 • Svētdienas vakarā skolēna dienasgrāmatā būs iespējams redzēt plānoto stundu tematus, uzaicinājumus uz tiešsaistes stundām un plānotos pārbaudes darbus. (Plānojumā iespējamas izmaiņas.)
 • Pirms katras mācību stundas skolēnam ir jāsakārto sava darbavieta. (Jāsagatavo rakstāmpiederumi, mācību grāmatas, burtnīcas, klades un mācību līdzekļi, kurus norādījis mācību priekšmeta skolotājs.)
 • Visi paveicamie klases darbi jāsūta mācību priekšmeta skolotājiem līdz norādītajam izpildes laikam e-klases pastā.
 • Saziņā jāatceras par pieklājīgu vēstules rakstīšanas kultūru. (Sasveicinās; uzraksta, kas atsūtīts, kas ir pievienots pielikumā vai uzdod jautājumu; atsveicinās; norāda savu vārdu.) Sūtot darbu fotogrāfijas, pārbaudīt, vai viss ir saskatāms. Pildot darbus burtnīcās, jāievēro rakstu darbu kultūra.
 • – 3. klasēm nenotiks kristīgā mācība līdz 29.01.2021. skolotājas slimības dēļ.
 • Neskaidrību vai jautājumu gadījumā, sazināties ar mācību priekšmeta skolotāju.
 • Mācību priekšmeta konsultāciju laiki nemainās. Ja nepieciešama konsultācija, skolēnam e-klases pastā jāinformē mācību priekšmeta skolotājs vismaz 1 dienu pirms konsultācijas.
Lai palīdzētu izprast masku nēsāšanas nepieciešamību Covid-19 izplatības ierobežošanai, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca izveidojusi dzīvespriecīgu animāciju!

Informācija par mutes un deguma aizsargmasku lietošanu izglītības iestādēs

Šā gada 12.janvārī valdība nolēma, ka organizējot mācību procesam klātienē, gan pedagogiem, gan bērniem mācību stundu laikā un ārpus tām citās skolas telpās – starpbrīžos, būs jālieto sejas maskas.

Lai nodrošinātu valdības lēmuma izpildi un arī nepieciešamību maskas mainīt ik pēc noteikta laika, skolēniem tiks piešķirtas valsts iepirktās daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas. Skolēni var lietot arī savas personīgās sejas maskas.
Ar 1-4. klašu skolēniem, kuriem mācības klātienē atsāksies 25.janvārī skolā tiks pārrunāti jautājumi par sejas masku nēsāšanas nepieciešamību, tās pareizu uzlikšanu un noņemšanu, kā arī citi ar drošību un veselību aktuālie jautājumi.
Vienas mācību dienas laikā skolēnam nepieciešamas vismaz 2 sejas maskas, bet dienās, kad ir sporta stundas, nepieciešamas 3 sejas maskas. Sporta stundas laikā masku nelieto, taču tūlīt pēc sporta stundas sejas maska ir jāuzliek.
Tīrās maskas un izlietotās maskas jāuzglabā atsevišķos plastmasas maisiņos. Vienreizlietojamo masku pēc noņemšanas ievieto plastmasas maisiņā un izmet nešķirotajos atkritumos. Daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas jāmazgā katru dienu vismaz 600 temperatūrā (skatīt pielikumā higiēnisko masku lietošanas instrukciju).
Pēc speciālistu sniegtās informācijas hroniskas somatiskas saslimšanas, t.sk. bronhiālā astma, alerģiskas dabas saslimšanas u.c. nav iemesls maskas nevalkāšanai. Nepieciešamības gadījumā masku var uz 1-2 minūtēm noņemt un turpināt to lietot.
Ja bērnam ir psihiskās veselības traucējumi, tad šādos gadījumos no sejas maskas nēsāšanas atbrīvo psihiatrs.
Ja vecāki uzskata, ka izglītojamais sejas masku nevar nēsāt, tad vecākiem mācības jānodrošina mājās, vienojoties ar skolu par bērna izglītošanu mājās un uzņemoties atbildību par mācību procesa norisi.
Lūgums vecākiem ar tiem iepazīties un pārrunāt ar bērniem sejas aizsargmasku lietošanas nosacījumus. Būsim atbildīgi pret sevi un citiem! Būsim veseli!

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sagatavotā animācijas multfilma par sejas masku lietošanas nozīmīgumu bērniem

Veselības ministrijas video par pareizu sejas maskas lietošanu

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā

Organizējot pārbaudes darbus, akcents jāliek uz objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu, iespējām sekmīgi turpināt tālāko izglītību, kā arī ievērot vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Eksāmeni tiks organizēti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, izstrādājot detalizētākas pārbaudes darbu programmas. Plānots, ka 12.klasēm tiek saglabāta pagājušā gada eksāmenu norises kārtība. Ja eksāmenu sesijas laikā tiek noteikta ārkārtējā situācija vai nav iespēju eksāmenus kārtot klātienē, eksāmeni vēlākais var notikt jūnijā, ar papildtermiņu jūlijā. Epidemioloģiskās situācijas dēļ tiek arī pieļauta iespēja vidusskolā eksāmenus atcelt, mācības beidzot ar gada vērtējumu. Tādā gadījumā augstskolas veido savus iestājpārbaudījumus un koriģē uzņemšanas noteikumus.

Diagnosticējošie pārbaudes darbi 3.un 6.klasē

🎯Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes (fokusējoties uz pamatprasmēm) atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi, kā arī lai skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes.

🎯Diagnosticējošo darbu vērtē, iegūto rezultātu izsakot procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

🎯Pēc darba veikšanas un novērtēšanas skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem. Gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.

🎯Norise plānota tā, lai līdz pavasara brīvlaikam skolēni būtu diagnosticēti un līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.

🎯Ja klasē kādu tēmu, kas iekļauta diagnosticējošajā darbā, bija objektīvi paredzēts apgūt vēlāk, tad skolotājs pieņem lēmumu uzdevumu par šo tēmu nepildīt un informē visus klases skolēnus. Diagnosticējoša darba vērtējumu tas neietekmē.

Iepriekšējo gadu darbi atrodami: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi

Vairāk par plānoto diagnosticējošo darbu norisi: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/diagnosticejosie-darbi-3-un-6-klase-20202021mg

vpd

Par ēdināšanu:

Pārtikas paku saņemšana

 •  5.-6. klasei saņemšanas laiks 15.janvāris- piektdiena (Pakas saturs par 10 dienām par periodu no 11. janvāra līdz 22. janvārim)
 • 7.-12.klasei saņemšanas laiks 18.janvāris- pirmdiena (Pakas saturs par 10 dienām par periodu no 4. janvāra līdz 15. janvārim)

Vieta- skolas ēdnīca – ieeja pa durvīm pie  mazā futbola laukuma

Saņemšanas vietā jālieto sejas maskas un jāievēro distancēšanās. Līdzi jābūt pildspalvai, lai parakstītos par pakas saņemšanu.

Pakas saturs: 

 • Makaroni Spaghetti, Dobeles dzirnavnieks, 0.5kg
 • 4-graudu pārslas Dobele 500 g
 • Piens UHT , 3.2%
 • Liellopa gaļa ,konservēta
 • Makrele savā sulā, 240g(tītrsvars 168g)
 • Kartupeļi ar mizu(fasēti)
 • Bietes vārītas 0.5kg
 • Fasēti burkāni
 • Āboli
 • Rudzu sausmaizītes
 • Saulespuķu sēklas, lobītas

Attālinātais mācību process

Mūsu skolā tiešsaistes stundas notiek Ms Teams vidē

Skolēniem, pieslēdzoties stundai vēlams ieslēgt kameru, jo tas rada ne tikai patīkamāku gaisotni, skolotājam strādāt ir vieglāk, bet arī vairāk mobilizē skolēnu darbam. Ja skolēns nebūs pieslēdzies stundai skolotājam ir tiesības ielikt “n” burtu, jo var uzskatīt, ka skolēns nav piedalījies stundā.

Skolotāji, maksimāli (vismaz 50%) stundas centīsies vadīt tiešsaistē – pēc stundu saraksta. Skolotājs izklāstīs vielu, kam sekos skolēnu patstāvīgs darbs, stundas laikā skolotājs uzdos jautājumus, lūgs parādīt pierakstus vai risinājumu, tāpēc bērniem ir jābūt gataviem sniegt atbildes, tas nozīmē, ka viedierīcei ir jābūt aprīkotai ar mikrofonu (der arī telefons). Pēc izvēles skolotājs var uzdot veikt darbu izpildi platformā uzdevumi.lv vai  soma.lv. Abas šīs platformas ir apmaksātas no skolas budžeta. Viss notiks maksimāli pietuvināts mācību darbam kāds tas ir klātienē! Protams, tik izmantoti arī stundu ieraksti vai arī skolēnam var būt uzdots teorētiskā materiāla patstāvīga apguve. Tāpat kā līdz šīm darbosies arī uzvedības žurnāls, kurā var tikt veikti ieraksti par skolēnu uzvedību tiešsaites stundas laikā.

Lūgums sekot līdzi stundu sarakstam, tiešsaistes stundām un ierakstiem e-klasē, lai nerodas nevajadzīgi pārpratumi.

Ja kādam skolēnam ir kādas tehniskas problēmas – nepieciešama viedierīce, dators, tad lūdzam ziņot klases audzinātājai – mēģināsim rast risinājumu!

Sagatavošanās tiešsaistes stundām

Lai pieslēgtos un sāktu lietot, lietotni vēlams lejuplādēt, bet  var strādāt pārlūkprogrammā (labāk izvēlēties google chrome). Pamēģiniet jau laicīgi (Šovakar) pieslēgties un izpētīt vidi, lai nav tā, ka sākas stunda un jūs kavējat. Iesakam,  programmu Ms Teams  lejuplādēt gan telefonos, gan datoros un tā ir bezmaksas.

Vietne https://products.office.com/lv-lv/microsoft-teams/free

Ielogošanās ar tiem pašiem datiem, kā skolas datorā. E-pasts – lietotājvārds@edu.riga.lv

Pamācība, lai pieteiktos – https://support.microsoft.com/en-ie/office/sign-up-for-teams-free-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1?ui=en-us&rs=en-ie&ad=ie

Piesakoties Ms Teams videi, jūs atradīsiet savu klasi un gar kreiso pusi kanālus, kur būs redzami visi mācību priekšmeti.

Microsoft Office 365 privātai lietošanai bezmaksas

Mūsu skola sadarbībā ar Rīgas domi un Microsoft piedāvā saviem skolēniem un darbiniekiem iegūt  privātai lietošanai bezmaksas šādu programmatūru Microsoft Office 365

Šis piedāvājums sniedz iespēju legāli izmantot mājās jaunāko Microsoft programmatūru bezmaksas. Tādā veidā ir iespējams organizēt mācību procesu, darbojoties vienotā vidē gan skolā, gan mājās.

Tas nozīmē, ka skolēniem savos privātajos datoros un viedierīcēs ir iespēja legāli bezmaksas izmantot tādus rīkus kā Word, Excel, Powerpoint un Onenote, glabāt un koplietot datus mākoņdiskā OneDrive, kā arī izmantot citas noderīgas Office programmas.

Uz kurām ierīcēm licences varēs izmantot?

Uz jebkuras personīgās, tie var būt 5 datori (stacionārais, portatīvais) un 5 mobilās ierīces (planšetdators, mobilais telefons).

Lai izmantotu šo iespēju, skolēniem un skolas darbiniekiem ir jāzina lietotāja vārds un parole e-pasta sistēmā@edu.riga.lv .

Lai piekļūtu @edu.riga.lv e-pastam, jāizmanto tie paši lietotāja vārdi un paroleskurus skolēni un darbinieki lieto ikdienā, lai uzsāktu darbu ar skolas datoru.

Rīcība gadījumos, ja 1.-4. klašu vecāki vēlas skolot bērnu mājās

Izglītības likuma 8. pants nosaka šādu izglītības ieguves formu- izglītība ģimenē. Izglītības likuma 4. pants nosaka pamatizglītības obligātumu. Ministru kabineta noteikumu nr. 591″Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi  22. pants nosaka prasības šādai izglītības ieguves formai: pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu, direktors pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju un izglītojamā uzņemšanas izglītības iestādē (izņemot speciālās izglītības iestādi/grupu) ir tiesīgs ar rīkojumu noteikt, ka 1.–6. klases izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki, ja:

   • 22.1. vecāki rakstiski pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;
   • 22.2. ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei;
   • 22.3. izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā.Tātad:  vecākiem ir jāadresē iesniegums skolas  direktoram, pamatojot  šādas izglītības ieguves formas nepieciešamību un apliecinot, ka nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās prasības. Skola saskaņo ar pašvaldību un  nosaka 22.3. p. realizāciju.

Pārtikas paku komplektēšanas principi

Atsaucoties uz daudzu vecāku sūdzībām un  medijos izskanējušo kritiku par pārtikas paku saturu, vēlamies sniegt skaidrojumu, kam ir jābūt pārtikas pakā.

Pārtikas paku komplektēšanā jāievēro vairāki principi:

 • pakā jāiekļauj produkti, kuriem nav nepieciešama pazemināta uzglabāšanas temperatūra (2-5⁰C), kam ir gari derīguma termiņi (vairāk nekā mēnesis);pakas svars nedrīkst pārsniegt 4-5 kg;
 • pakas saturam jāatbilst uztura normām, kas noteiktas 12.03.2012. MK not. Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 2.pielikumā (izvērstākas prasības izklāstītas vēstules pielikumā);
 • pakā iekļautie produkti nedrīkst saturēt pārtikas piedevas, ko aizliedz MK not. nr.172 (piemēram, Selgas vafeles satur mākslīgos aromatizētājus).

 Pirms pakas izsniegšanas izglītojamam, Skolai (ko pārstāv skolas medmāsa) tā ir jāizvērtē, vai pakas saturs atbilst MK not. nr.172 prasībām, vai tās svars nav pārsniegts, vai pakā iekļautie produkti var uzglabāties ārpus ledusskapja. Tikai tad, ja pakas saturs atbilst visiem iepriekšminētajiem nosacījumiem, tad skolas direktors var paku apstiprināt, un ēdinātājs var sākt komplektēt paku un izsniegt izglītojamiem. (Darbības ir līdzīgas kā iknedēļas ēdienkaršu apstiprināšanu).

Pārtikas pakas_skaidrojums

Ja ir jautājumi par pakas saturu, tad variet sazināties ar Ingrīdu Milleri
Rīgas domes IKSD
Izglītības pārvaldes, Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste – eksperte
Tālr: 67037377
e-pasts: ingrida.millere@riga.lv

Izglītības un zinātnes ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs  sagatavotie ieteikumi sejas masku lietošanai izglītības iestādēs.

Būsim vienoti un uzticēsimies cits citam šajā sarežģītajā laikā!

Lai viss izdodas!

Lai visiem stipra veselība!

Skolas administrācija

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.