Nāc mācīties

Home / Nāc mācīties

Uzņemšanas kārtība, mainot skolu:

 • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu Rīgas 41. vidusskolā. (pieteikuma-forma)
 • Rīgas 41. vidusskola nosūta pieprasījuma izziņu par uzņemšanu skolai, kurā skolēns mācās.
 • Skola, kurā skolēns mācās, ar pasta starpniecību atsūta personas lietu un medicīnas dokumentus Rīgas 41. vidusskolai.
 • Rīgas 41. vidusskola uzņem skolēnu ar direktora rīkojumu atbilstošā klasē.

Rīgas 41. vidusskolas mācību literatūras saraksts un mācību līdzekļi 2021./2022. mācību gadam

Mācību grāmatu saraksts

Individuālie mācību līdzekļi 1.-4.klasei

Individuālie mācību līdzekļi 5.-12.klasei

Uzņemšanas noteikumi 1. klasē

Saistošie noteikumi Nr. 137 nosaka iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību: vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt:

Ierodoties iestādē klātienē:
Dokumentus pieņem skolas kancelejā
Pirmdienās 09:00 – 18:00
Otrdienās 09:00 – 15:00
Trešdienās 09:00 – 15:00
Ceturtdienās 09:00 – 15:00
Piektdienās 09:00 – 15:00
Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):

 • uzrāda personu apliecinošus dokumentus
 • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
 • vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. (pieteikuma-forma_1.klase)
 • līdz 01.08.2021. iesniedz medicīnisko karti 026/u

Vai pieteikumu iesniedzot elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams:
1) nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
2)  izmantot skolas e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@40900009543

Skola ir sagatavojusi:

 • mācību literatūras sarakstu (mācību grāmatas 1.klasei). Augusta beigās vecāki skolas bibliotēkā varēs saņemt mācību  grāmatas un darba burtnīcas.
 • Individuālo mācību līdzekļu sarakstu (Individuālie mācību līdzekļi), kas jānopērk vecākiem (burtnīcas, rakstāmpiederumi, apģērbs sportam)

Uzņemšanas 10. klasē

👋Rīga aicina skolēnus pieteikties vienotajam iestājpārbaudījumam uzņemšanai skolu 10. klasēs.

Pieteikties varēs no 20. maija līdz 1. jūnijam Rīgas vidusskolu un ģimnāziju mājas lapās vai arī aizpildot pieteikumu elektroniski: bit.ly/38ye01a

Pieteikšanās poga pieejama šādos laika periodos:

 • 10. klasēm no 20. maija plkst. 9.00 līdz 1. jūnija plkst. 9.00.
 • Iestājpārbaudījums, lai mācības turpinātu 10. klasēs Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10.00.

 Papildu informācija – atvērt saiti šeit

Rīgas 41.vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un šādas papildu prasības: vērtējums katrā mācību priekšmetā Apliecībā par vispārējo pamatizglītību ne zemāks kā 5 balles. Vairāk informācijas: Kārtībā kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.klasē

 

Laipni aicināti

 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību.
 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas

Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas

Izglītojamo likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā iesniedz izglītojamā  dokumentus:

1)  iesniegums skolas direktoram  (pieteikuma-forma_vidusskola2)

2) Rīgas pilsētas Apvienotā iestājeksāmena rezultātus- kodu un iegūto punktu skaitu,

3) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu,

4) medicīnas dokumentu, forma- 026/u;

Uzņemšanas komisija 1. jūlijā izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus  atbilstīgi Skolas Iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 41. vidusskolas 10. klasēs” 17. punktam un  paziņo konkursa rezultātus, informējot izglītojamo vecākus vai likumisko pārstāvi, un komplektē klases atbilstīgi izglītības programmām.

 

Papildlaiks  uzņemšanai noteikts  no 23. augusta līdz 26. augustam

Vispārējās vidējās izglītības programmā 12. klasē

Skola īsteno:

 • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu.

Skolēnam tiks nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošos mācību priekšmetos, gan padziļināti dabaszinātņu priekšmetos, veicinot izglītojamā konkurētspēju veselības zinātņu un citu attiecīgu zinātņu studijās.

Sīkāk par programmu lasi šeit!

Notiek regulāras vieslekcijas, mentori un iespēja īstenot savas pētnieciskās intereses…

 • vispārizglītojošā virziena izglītības programmu.

Skolēnam tiks nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošos mācību, gan sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetos, veicinot izglītojamā konkurētspēju humanitāro un sociālo zinātņu studijās.

Skola vidusskolā piedāvā padziļināti apgūt angļu valodu, matemātiku. Vizuālās mākslas stundās varēs apgūt vizuālo mediju komunikāciju. Mācību procesā būs iespēja apgūt projekta veidošanas un vadīšanas pamatus. Kā izvēli pēc mācību stundām skola piedāvā nodarbības lietišķā etiķetē, mediju pratībā, politikas komunikācijā.
Interešu izglītībā pēc mācību stundām piedāvājam sporta nodarbības, dalību vidusskolas vokālajā ansamblī. Līderības prasmes var apgūt Skolēnu domes darbā un mūsu skolēni aktīvi darbojas Rīgas skolēnu domē. Skola piedalās starptautiskajos projektos.

Sīkāk par programmu lasi šeit!

Tiek uzņemti skolēni, kuri ir saņēmuši liecību par 10. vai 11. klasi un vērtējumi gadā ir no 5 – 10 ballēm;

Lai pieteiktos mācībām vispārējās vidējās izglītības programmā, vecāki/aizbildņi vai skolēns (vecāks par 16 gadiem) iesniedz direktoram adresētu iesniegumu (pieteikuma forma_vidusskola), kurā norāda:

 • skolēna vārdu (-us), uzvārdu un personas kodu;
 • skolēna deklarēto dzīvesvietu mācību laikā;
 • izvēlēto izglītības programmu;

Iesniegumam pievieno:

 • iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu;
 • skolēna pases vai dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu;
 • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa).

Rīgas 41. vidusskola 2021./2022. m.g. 10.-11.klašu skolēniem piedāvā:

 • izvēlēties vidējās izglītības virzienu, kuru nākotnē vēlas saistīt ar medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecības studijāmŠajā virzienā  skolēns padziļināti apgūs bioloģiju, ķīmiju, angļu valodu, latviešu valodu, literatūru, publisko uzstāšanos. Notiks nodarbības sadarbībā ar RSU.
 • izvēlēties arī vidējās izglītības virzienu, kuru nākotnē  vēlas saistīt ar sociālo zinātņu, komunikācijas, ekonomikas,  politoloģijas, juridisko zinātņu, starptautisko attiecību, reklāmas studijām. Šajā virzienā padziļināti skolēns apgūs angļu valodu, latviešu valodu, literatūru, sociālās zinātes – politiku un tiesības, ekonomiku, publisko uzstāšanos, tehnoloģijas un digitālo dizainu.  Notiks nodarbības sadarbībā ar RSU.

Skolas lēmumi un to pamatojums

 • Pamatkursi optimālajā līmenī ir gandrīz visās mācību jomās, lai skolēni pēc pamatkursu apguves var mācīties padziļinātos kursus. Skolēniem ir jāizvēlas vismaz 3 padziļinātie kursi. Saistībā ar vienu no padziļinātiem kursiem 12. klasē  skolēns veic pētniecisko darbu vai sabiedrisko darbu. Mācību plānā tas atzīmēts kā projekta darbs.  Mācību priekšmetu apguve optimālajā līmenī ļauj skolēnam veiksmīgi izvēlēties jebkuru augstākās izglītības iestādi.
 • Pamatkursi iespēju robežās koncentrēti 10. un 11. klasē, lai kursu skaits 12. klasē samazinātos un skolēni varētu iedziļināties savas nākotnes karjeras priekšmetos.
 • Centralizētos eksāmenus latviešu valodā un angļu valodā var kārtot padziļinātā līmenī, samazinot eksāmenu slodzi 12.klasē, jo skolēnam pabeidzot vidusskolu, jākārto obligātie eksāmeni optimālajā līmenī latviešu valodā, 1. svešvalodā, matemātikā un divi eksāmeni padziļinātajā līmenī.
 • Sadarbībā ar RSU reizi mēnesī notiek nodarbības par bioloģijas, ķīmijas, fizikas,  medicīnas, starptautiskās ekonomikas, psiholoģijas, komunikācijas un reklāmas, politoloģijas tēmām. Šīs nodarbības notiek RSU vai skolas telpās
 • Individuālajās nodarbībās skolēni varēs apgūt medicīnas terminoloģiju angļu valodā, uzņēmējdarbību un  valsts aizsardzības mācību.
 • Skolēni var piedalīties interešu izglītības nodarbībās sportā, tautas dejās, kora dziedāšanā.

 

Kopš 2019./2020.mācību gadā vidusskolas klašu skolēniem tiek piedāvāts izvēles priekšmets Valsts aizsardzības mācība (VAM).

Projektā iesaistītas 49 skolas no visas Latvijas, tai skaitā 6 skolas no Rīgas.

Informācijai:

 • VAM priekšmets tiek finansēts no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem (AiM);
 • AiM Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izstrādā programmu un metodiskos materiālus,  koordinē un kontrolē mācību procesu; organizē jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus;
 • VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība) valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture), dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība;
 • Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).
 • VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.

Vairāk informācijas lasi šeit Valsts aizsardzības mācība Rīgas 41. vidusskolā