Nāc mācīties

Home / Nāc mācīties

Dokumentus pieņem skolas kancelejā:

Pirmdienās 09:00 – 18:00
Otrdienās 09:00 – 15:00
Trešdienās 13:00 – 18:00
Ceturtdienās 09:00 – 15:00
Piektdienās 09:00 – 15:00

Uzņemšanas kārtība, mainot skolu:

 • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu Rīgas 41. vidusskolā. (pieteikuma-forma)
 • Rīgas 41. vidusskola nosūta pieprasījuma izziņu par uzņemšanu skolai, kurā skolēns mācās.
 • Skola, kurā skolēns mācās, ar pasta starpniecību atsūta personas lietu un medicīnas dokumentus Rīgas 41. vidusskolai.
 • Rīgas 41. vidusskola uzņem skolēnu ar direktora rīkojumu atbilstošā klasē.

 Uzņemšanas noteikumi 1. klasē

Saistošie noteikumi Nr. 137 nosaka iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību: vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt:
Ierodoties iestādē klātienē:
Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):

 • uzrāda personu apliecinošus dokumentus
 • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
 • vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. (pieteikuma-forma_1.klase)
 • līdz 01.08.2023. iesniedz medicīnisko karti 026/u

Vai pieteikumu iesniedzot elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Skola ir sagatavojusi:

 • mācību literatūras sarakstu (mācību grāmatas 1.klasei). Augusta beigās vecāki skolas bibliotēkā varēs saņemt mācību  grāmatas un darba burtnīcas.
 • Individuālo mācību līdzekļu sarakstu (Individuālie mācību līdzekļi), kas jānopērk vecākiem (burtnīcas, rakstāmpiederumi, apģērbs sportam)

Uzņemšana 10. klasē

Skolēnu uzņemšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs (klātienes programmās) 2023./2024. mācību gadā notiks konkursa kārtībā.

2023./2024.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas divas 10.klases

Laipni aicināti

 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību.
 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas

Rīgas 41.vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā  šādas papildu prasības:

 •  vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 35 procentiem
 • programmas dabaszinātņu virzienā gada vērtējumi latviešu valodā,  matemātikā, bioloģijā, ķīmijā apliecībā par vispārējo pamatizglītību nav zemāki par piecām ballēm,
 • programmas sociālo zinātņu virzienā  gada vērtējumi latviešu valodā, matemātikā, 1. svešvalodā  nav zemāki par piecām ballēm.

Nosacījumi, lai pretendētu uzņemšanai Rīgas 41. vidusskolas 10. klasē 2023./2024. mācību gadā – Kārtība kādā izglītojamies tiek uzņemti vidējās izglītības programmā

Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 26.jūnija darbdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00

Izglītojamo likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā iesniedz izglītojamā  dokumentus:

1)   iesniegums skolas direktoram  (pieteikuma forma vidusskolai)

2) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu,

4) medicīnas dokumentu, forma- 026/u;

Uzņemšanas komisija 1. jūlijā izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus  atbilstīgi Skolas Iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 41. vidusskolas 10. klasēs” 17. punktam un  paziņo konkursa rezultātus, informējot izglītojamo vecākus vai likumisko pārstāvi, un komplektē klases atbilstīgi izglītības programmām.

Rīgas 41. vidusskola 2022./2023. m.g. 10.-12.klašu skolēniem piedāvā:

 • izvēlēties vidējās izglītības virzienu, kuru nākotnē vēlas saistīt ar medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecības studijāmŠajā virzienā  skolēns padziļināti apgūs bioloģiju, ķīmiju, angļu valodu, latviešu valodu, literatūru, publisko uzstāšanos. Notiks nodarbības sadarbībā ar RSU.
 • izvēlēties arī vidējās izglītības virzienu, kuru nākotnē  vēlas saistīt ar sociālo zinātņu, komunikācijas, ekonomikas,  politoloģijas, juridisko zinātņu, starptautisko attiecību, reklāmas studijām. Šajā virzienā padziļināti skolēns apgūs angļu valodu, latviešu valodu, literatūru, sociālās zinātnes – politiku un tiesības, ekonomiku, publisko uzstāšanos, tehnoloģijas un digitālo dizainu.  Notiks nodarbības sadarbībā ar RSU.

Skolas lēmumi un to pamatojums

 • Pamatkursi optimālajā līmenī ir gandrīz visās mācību jomās, lai skolēni pēc pamatkursu apguves var mācīties padziļinātos kursus. Skolēniem ir jāizvēlas vismaz 3 padziļinātie kursi. Saistībā ar vienu no padziļinātiem kursiem 12. klasē  skolēns veic pētniecisko darbu vai sabiedrisko darbu. Mācību plānā tas atzīmēts kā projekta darbs.  Mācību priekšmetu apguve optimālajā līmenī ļauj skolēnam veiksmīgi izvēlēties jebkuru augstākās izglītības iestādi.
 • Pamatkursi iespēju robežās koncentrēti 10. un 11. klasē, lai kursu skaits 12. klasē samazinātos un skolēni varētu iedziļināties savas nākotnes karjeras priekšmetos.
 • Centralizētos eksāmenus latviešu valodā un angļu valodā var kārtot padziļinātā līmenī, samazinot eksāmenu slodzi 12.klasē, jo skolēnam pabeidzot vidusskolu, jākārto obligātie eksāmeni optimālajā līmenī latviešu valodā, 1. svešvalodā, matemātikā un divi eksāmeni padziļinātajā līmenī.
 • Sadarbībā ar RSU reizi mēnesī notiek nodarbības par bioloģijas, ķīmijas, fizikas,  medicīnas, starptautiskās ekonomikas, psiholoģijas, komunikācijas un reklāmas, politoloģijas tēmām. Šīs nodarbības notiek RSU vai skolas telpās
 • Individuālajās nodarbībās skolēni varēs apgūt medicīnas terminoloģiju angļu valodā, uzņēmējdarbību un  valsts aizsardzības mācību.
 • Skolēni var piedalīties interešu izglītības nodarbībās sportā, tautas dejās, kora dziedāšanā.

 

Kopš 2019./2020.mācību gadā vidusskolas klašu skolēniem tiek piedāvāts izvēles priekšmets Valsts aizsardzības mācība (VAM).

Informācijai:

 • VAM priekšmets tiek finansēts no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem (AiM);
 • AiM Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izstrādā programmu un metodiskos materiālus,  koordinē un kontrolē mācību procesu; organizē jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus;
 • VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība) valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture), dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība;
 • Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).
 • VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.

Vairāk informācijas lasi šeit Valsts aizsardzības mācība Rīgas 41. vidusskolā