Mācību darbs

Home / Mācību darbs

Rīgas 41.vidusskolas prioritāte, vīzija un mērķis.

  • Skolas prioritāte: jēgpilns mācību un audzināšanas process harmoniskā vidē.
  • Vīzija: skolēns, apzināti sadarbojoties un patstāvīgi pieņemot atbildīgus lēmumus, ir ieinteresēts savas personības izaugsmē.
  • Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu, kas ļautu izglītojamiem turpināt izglītību, motivētu apzinātai karjerai un mūžizglītībai.

MĀCĪBU STUNDU LAIKI

Skola izmanto izglītības sistēmu e-klase

2018./2019. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 12,89 EUR par visiem bērniem ģimenē vai 2,99 EUR mēnesī.

Skolēna kavējuma pieteikšana – metodisks materiāls vecākiem.

No 2007./2008.m.g. e-klasē strādā visa skola.
Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
Ģimenes komplekts.

Lai  sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna klases audzinātāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.

Uzdevumi.lv

Portāls Uzdevumi.lv ir digitāls mācību līdzeklis, kurā skolēniem pieejami mācību materiāli (uzdevumi, teorija un testi) skolas mācību priekšmetos.

Stājoties spēkā Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, nepieciešama vecāku atļauja izmantot interneta resursus un nodot savus datus. Rūpējoties par skolēnu drošību, turpmāk bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, reģistrēties un izmantot portālu Uzdevumi.lv varēs tikai ar vecāku atļauju.

Lai sniegtu atļauju bērnam izmantot Uzdevumi.lv, nepieciešams reģistrēt vecāka profilu vai ielogoties jau esošā vecāka profilā un apstiprināt jaunos lietošanas noteikumus: UZZINĀT VAIRĀK ŠEIT

Rīgas 41. vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas KĀRTĪBA

Vispārīgie noteikumi

 I.1.  Rīgas 41. vidusskolas (turpmāk tekstā – skola) vērtēšanas kārtība (turpmāk tekstā – kārtība) ir izstrādāta, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 468   12.08.2014. „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 21.05.2013. ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” (turpmāk tekstā- Ministru kabineta noteikumi).

I.2. Mācību sasniegumu vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa izglītojamā zināšanu, prasmju, attieksmju, kā arī mācību sasniegumu attīstības dinamikas noteikšanai.
I.3. Kārtība ir izstrādāta, lai skolā nodrošinātu vienotu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanas procesa sastāvdaļai.

I.4. Kārtība ir adresēta pedagogiem, izglītojamiem, izglītojamo vecākiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas galvenie uzdevumi

 

II.1.  Uzlabot mācību  procesa kvalitāti un efektivitāti.

II.2.  Konstatēt  izglītojamā sasniegumus.

II.3. Veikt nepieciešamo  mācību procesa korekciju.

II.4.  Sekmēt  izglītojamo atbildību par saviem mācību sasniegumiem.

 

Izglītojamo iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipi un kārtība, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

 

III.1. Izglītojamo iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipi un kārtība, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmieni noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 468.  IV un V nodaļās.

III.2. Izglītojamo iegūtās vispārējas vidējās izglītības vērtēšanas pamatprincipi un kārtība, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmieni noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 281. IV un V nodaļās.

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana

 

IV.1. Mācību sasniegumu vērtēšanas biežumu nosaka pedagogs savā mācību priekšmetā, plānojot mācību procesu katrā semestrī. Minimālais temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbu vērtējumu (sekmju izrakstā “p.d.” un e-klases žurnālā “zilā aile”) skaits semestrī nedrīkst būt mazāks kā norādīts tabulā.

Stundu skaits nedēļā Minimālais pārbaudes darbu vērtējumu skaits semestrī
1.       semestrī 2.       semestrī
1 2 3
2 3 4
3 4 5
4 un vairāk 5 6

 

IV.2. Katra semestra sākumā tiek izveidots pārbaudes darbu grafiks mācību priekšmetā. Pārbaudes darbu grafikā ir pieļaujamas izmaiņas.

IV.3. Vienas dienas laikā katrā klasē nedrīkst būt vairāk par diviem temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbiem.

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

V.1. Semestra sākumā pedagogs izglītojamos informē par obligāti kārtojamiem temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbiem, kuru vērtējums tiks ņemts vērā, izliekot vērtējumu semestrī. Izglītojamie parakstās instruktāžas lapā, ka ir informēti par temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbiem un vērtēšanas kārtību.

V.2. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta pedagogs, ievērojot ārējo normatīvo aktu un šīs kārtības prasības. Par temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbu tēmu pedagogs informē izglītojamos iepriekšējā mācību stundā.

V.3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu ikdienā veic mācību priekšmeta pedagogs.

V.4. Pedagogam ir tiesības izvēlēties ballēs vērtējamu darbu veidu un skaitu, ņemot vērā mācību priekšmeta specifiku.

V.5. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto kārtējos un temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbus – mutvārdos, rakstos, praktiski vai kombinēti.

V.6. Kārtējās vērtēšanas mērķis ir izglītojamo sasniegumu konstatēšana ar nolūku tos analizēt un uzlabot, kā arī veicināt izglītojamo patstāvīgo mācību darbu un līdzatbildību par gala rezultātu.

V.7. Kārtējā pārbaudes darbā, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar „ieskaitīts“ vai „neieskaitīts“.

V.8. Kārtējo vērtējumu skaits ir neierobežots.

V.9. Mājasdarbi, kuri tiek vērtēti ar ieskaitīts vai neieskaitīts (i vai ni), tiek ievadīti e-klases mājasdarbu žurnālā. Lielāka apjoma tematiskos mājasdarbus pedagogs var vērtēt 10 ballu skalā. Vērtējums ballēs e-klasē tiek ievadīts mācību stundu žurnālā. Ja mājasdarbs nav nodots, e-klases žurnālā tiek veikts ieraksts – n/v.

V.10. Rakstiskie pārbaudes darbi un mājasdarbi tiek pārbaudīti 10 darba dienu laikā pēc pārbaudes darba veikšanas, un vērtējumi ievadīti e-klasē.

V.11. Pedagogs pēc pārbaudes darbu novērtēšanas izglītojamam izdod pārbaudes darbus papīra formātā, lai izglītojamais konstatētu pieļautās kļūdas. Kārtējie darbi tiek atdoti pēc labošanas termiņa beigām. Ja vecāki ir vienojušies ar pedagogu par iespēju iepazīties ar pārbaudes darbu skolotāja klātbūtnē, tad ar vecāku piekrišanu skolotājs var darbus saglabāt visu mācību gadu. Pedagogs informē vecākus e-klases pastā par:

1) pedagoga izlabotā pārbaudes darba rezultātiem;

2) atdotajiem pārbaudes darbiem.

V.12. 10.-11. klašu izglītojamie divu mācību gadu laikā izstrādā zinātniski pētniecisko darbu (ZPD), pēc kura aizstāvēšanas saņem vērtējumu 10 ballu skalā. Šis vērtējums tiek ierakstīts arī izglītojamā liecībā: 10.klasē – i / ni, 11.klasē – vērtējums 10 ballu skalā.

V.13. Temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darba mērķis ir izglītojamā mācību sasniegumu novērtēšana, pabeidzot tēmu vai tās loģisku daļu, ar nolūku novērtēt izglītojamā mācību sasniegumu līmeni. Temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbi ir obligāti visiem izglītojamiem. Temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darba (sekmju izrakstā “p.d.” un e-klases žurnālā “zilā aile”) vērtējums nav uzlabojams.

V.14. Pārbaudes darbi tiek organizēti atbilstoši konkrētā mācību priekšmeta tēmām. Tajos obligāti jāiekļauj uzdevumi un jautājumi izglītojamā produktīvās darbības kontrolei, dažādas grūtību pakāpes uzdevumi. Izglītojamo mācību sasniegumi pārbaudes darbos tiek vērtēti 10 ballu skalā, 1. – 3. klasēs tiek vērtēti aprakstoši, atbilstoši Ministru kabineta Nr. 468. noteikumiem. Visiem pārbaudes darbiem jābūt noteiktiem, skaidriem un nepārprotamiem vērtēšanas kritērijiem. Par katru uzdevumu jānorāda maksimālais iegūstamo punktu skaits, par katru atbildi jānorāda piešķiramo punktu skaits, kā arī jābūt kopējam punktu skaitam atbilstošam vērtējumam. E-klases žurnālā pārbaudes darbam tiek pievienots pielikums ar vērtēšanas kritērijiem.

V.14.1. Ja temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbā 50 % izglītojamo ir nepietiekams vērtējums, tad rakstāms atkārtots, līdzīga satura pārbaudes darbs. Izglītojamie darbu pārraksta, mācību stundas laikā pēc tēmas apguves, ievērojot brīvprātības principu. E-klases žurnālā pedagogs izliek iegūto augstāko vērtējumu. Izglītojamiem, kuri nepārraksta pārbaudes darbu, tiek nodrošināts mācību darbs.

V.15. Ja izglītojamais nav piedalījies temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbā vai nav nodevis pārbaudes darbu, tad divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba mācību priekšmetu konsultācijās izglītojamam ir jākārto pārbaudes darbs. Izglītojamais pats ir atbildīgs par savlaicīgu pārbaudes darbu nokārtošanu. Ja pārbaudes darbs noteiktā laikā nav izpildīts, tad e-klases žurnālā tiek veikts ieraksts nav vērtējuma (n/v).

V.16. Kārtējā pārbaudes darba vērtējuma uzlabošana ir atļauta tikai vienu reizi divu nedēļu laikā pēc vērtējuma saņemšanas (vērtējums ir ievadīts e-klases žurnālā).

V.16.1. Uzlaboto kārtējā pārbaudes darba vērtējumu liek e-klases žurnālā mācību priekšmetā ar šķērssvītru (labots pēc būtības).

V.17. Apzīmējums „nav vērtējuma” (n/v) izmantojams, un e-klases žurnālā tiek ievadīta informācija n/v ( nav vērtējuma) gadījumos, ja:

V.17.1. izglītojamais atsakās kārtot pārbaudes darbu vai darbu nenodod, ja ir iesniedzis darbu, bet par tā izpildi nav saņēmis punktus;

V.17.2. darbā lietoti cilvēka cieņu aizskaroši vārdi vai viss pārbaudes darbs nav salasāms rokraksta dēļ, vai izmantoti neatļauti palīglīdzekļi pārbaudes darba izpildes laikā.

V.18. Izliekot vērtējumu semestrī pedagogs ņem vērā:

V.18.1. pedagoga noteiktos kārtējos un temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbu vērtējumus, neņemot vērā e-klasē norādīto vidējo vērtējumu;

V.18.2. izglītojamā dinamiku un attieksmi.

V.19. Ja semestrī 75 % temata vai temata daļas noslēguma pārbaudes darbiem nav vērtējuma, tad pedagogam ir tiesības semestrī neizlikt vērtējumu.

V.20. Mācību gada vērtējumu izliek, ņemot vērā 1. un 2. semestra vērtējumu, izmantojot matemātiskās noapaļošanas principu.

Sadarbība ar vecākiem vai izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem

VI.1. Ar skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, izglītojamie, viņu vecāki un pilnvarotās personas var iepazīties e-klasē un skolas mājas lapā.

VI.2. Mācību priekšmeta pedagogs katru stundu vai līdz dienas beigām ieraksta vērtējumus un kavējumus e-klases žurnālā.

VI.3. 1.-12. klašu vecāki vai izglītojamā likumiskie pārstāvji (turpmāk tekstā – vecāki) regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem un uzvedību ar ierakstiem e-klasē, 1.- 4. klasēs arī izglītojamā dienasgrāmatā.

VI.4. 1.-12. klašu izglītojamiem katra mēneša beigās tiek izsniegta sekmju lapa papīra formātā.

VI.5. Pēc vecāku pieprasījuma skola garantē iespēju iepazīties ar pārbaudes darbu saturu un vērtēšanas kritērijiem. Vecāki ar darba vērtējumu var iepazīties individuāli un saņemt vērtējuma skaidrojumu pie pedagoga, uzrādot attiecīgo darbu. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot tikai tos e-klasē veiktos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu.

VI.6. Ja par izglītojamā gada vērtējumu mācību priekšmetā rodas nesaskaņas, ko neizdodas atrisināt pārrunās ar vecākiem un attiecīgā mācību priekšmeta pedagogu, tad skolas direktors rīkojas atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem.

Noslēguma jautājumi

VII.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas 41.vidusskolas 2017.gada 15.decembra noteikumus Nr.VS41-17-37-nts “Rīgas 41.vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” ar 2018.gada 11.septembri.

VII.2. Rīgas 41.vidusskolas noteikumi Nr.VS41-18-1-nts “Rīgas 41.vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” stājas spēkā 2018.gada 12.septembrī.