Lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi  9. klasēm 2020./2021. mācību gadā.

Lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi 9. klasēm 2020./2021. mācību gadā.

Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus. Jau šobrīd ir zināms, ka 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maija mēnesi un, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, skolēniem šogad un arī nākamgad jākārto trīs obligātie eksāmeni. 18. martā Saeimā 2.lasījumā tika apstiprināts lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi  9. klasēm 2020./2021. mācību gadā.

Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot, lai turpinātu izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9. klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmās.

Diagnosticējošo darbu norises laiki  noteikti laika periodā no 13. līdz 29.aprīlim attālināti vai klātienē, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Plānotie diagnosticējošo darbu norises laiki, kas pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā tiks iekļauti 2020./2021. mācību gada noslēgumu pārbaudījumu grafikā:

  • Obligātie diagnosticējošie darbi:
    • Latviešu valoda (mācībvaloda) – 27.aprīlis.
    • Matemātika – 29. aprīlis.
  • Pēc izglītības iestādes izvēles:
    • Dabaszinības (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) – 20.aprīlis

Diagnosticējošo darbu mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sasniegto. Svarīga ir arī atgriezeniskās saites saņemšana pamatizglītības posma noslēgumā. Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmē nedz semestra, nedz gada vērtējumu.

Būtiski, ka diagnosticējošo darbu rezultāti nav izmantojami salīdzināšanai vai skolotāja darba kvalitātes vērtēšanai. Tos ir iespēja izmantot skolēnam individuāli, lai kopā ar skolotāju pārrunātu un pilnveidotu savas zināšanas un prasmes.

9.klases skolēni 2020./2021.mācību gadu noslēdz ar vērtējumu gadā. Mācību  beigu datums ir 31.maijs, savukārt mācību gada – 11.jūnijs. Sertifikātus par pamatizglītību Valsts izglītības satura centrs izsniegs 11.jūnijā.

Leave a Reply

Your email address will not be published.