Informācija par mācībām 10.klasēs 2019./2020.m.g.

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, programmas kods 31013011

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas uzdevums ir nodrošināt iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par vispārējām dabas likumsakarībām un to lomu cilvēka un sabiedrības dzīvē, veicināt dabas daudzveidības un vienotības izziņu, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā, rosināt pētnieciskajai darbībai, padziļinot teorētiskās zināšanas un prasmes matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos

 

Īstenojot izglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, ko skola   īsteno sadarbības līguma ietvaros  ar Rīgas Stradiņa Universitāti, izglītojamam tiek nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošos mācību priekšmetos, gan padziļināti bioloģijā un ķīmijā,  veicinot izglītojamā konkurētspēju veselības zinātņu, dabaszinātņu, inženierzinātņu, lauksaimniecības zinātņu un citu attiecīgu zinātņu studijās.

 

Mācību priekšmeti/ stundu skaits nedēļā

10. klase 11.klase 12.klase Kopējais stundu skaits izglītības programmā
Latviešu valoda 3 3 3 315
Pirmā svešvaloda* 4 4 4 410
Otrā svešvaloda** 3 3 3 315
Matemātika 5 5 5 525
Informātika 2 1 105
Sports 2 2 2 210
Fizika 3  3 3  315
Ķīmija 4  4 4  315
Bioloģija 4  4 5  455
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2 210
Literatūra 2 2 2 210
Mūzika 1 1 70
Ekonomika 1 1 1 105
Politika un tiesības 1 1 70
Izglītojamā mācību stundu slodze 36 36 35

Piezīmes * Pirmā svešvaloda- angļu  valoda

** Otrā svešvaloda- vācu vai krievu valoda

Fakultatīvi apgūstāmie priekšmeti: publiskā runa (10.-12.klase);

Iespēja apgūt Valsts aizsardzības mācību. Sīkāka informācija šeit!

   Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, programmas kods  31011011

Vispārizglītojošā virziena izglītības programmas uzdevums ir nodrošināt līdzsvarotu visu izglītības jomu mācību priekšmetu apguvi un attīstīt interesi par dažādiem cilvēku darbības un zinātnes virzieniem.

 

Īstenojot izglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, ko skola   īsteno sadarbības līguma ietvaros  ar Rīgas Stradiņa Universitāti, izglītojamam tiek nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošos mācību priekšmetos, gan padziļināti ekonomikā, politikā un tiesībās, gan psiholoģijā, ko piedāvā RSU  mācībspēki ārpusklases nodarbībās.

Mācību priekšmeti 10. klase 11. klase 12.klase Kopējais stundu skaits
Latviešu valoda 2 2 2 210
Pirmā svešvaloda* 4 4 4 420
Otrā svešvaloda** 3 3 3 315
matemātika 5 5 5 420
informātika 2 1 105
Sports 3 3 3 315
fizika 3 3 3 315
bioloģija 2 2 2 210
ķīmija 2 2 2 210
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2 210
literatūra 2 2 2 245
mūzika 1 1 70
Vizuālā māksla un tehnoloģijas vizuālajā komunikācijā 3 3 3 315
ekonomika 1 1 1 105
ģeogrāfija 1 1 1 105
Politika un tiesības 1 1 1 105
Mācību slodze nedēļā 36 36 35 3745

 

Piezīmes * Pirmā svešvaloda- angļu  valoda

** Otrā svešvaloda- vācu vai krievu valoda

Fakultatīvi apgūstāmie priekšmeti: publiskā runa (10.-12.klase);

Latviešu valoda  1 stunda nedēļā ( 10.-12.klase)

Iespēja apgūt Valsts aizsardzības mācību. Sīkāka informācija šeit!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.