Iepirkumi

Home / Iepirkumi

2019.gada 25.februārī

Paziņojums Nr.VS41-2019/1

 1.Iznomājamais objekts.

1.1. Rīgas 41.vidusskola (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Slokas ielā 49A, kadastra apzīmējums Nr.01000640069001, ar kopējo platību 1kv.m., 1 automāta izvietošanai karsto,  dzērienu (kafijas) nodrošināšanai.

2.Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus ar karstajiem dzērieniem.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

 3.Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 83,07 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4.Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5.Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

 5.1. 3 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6.Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2019.gada 4.martam, plkst. 18.00, Rīgā, Slokas ielā 49A, 109.kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī”.

7.Papildus informācija:

7.1. Mob. 29489136, 29217989, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

 Rīgas 41.vidusskolas iznomāšanas komisija.

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 49A (iznomājamā platība 1 kvm), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0069 001, nomas līgumu.
19.03.2019.Rīgas 41.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 49A(iznomājamā platība 1 kvm), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0069 001, nomas līgumu ar SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr.40003166842, nomas maksa – EUR 85,00 mēnesī, ar termiņu līdz 24.03.2022.