Erasmus+

Home / Erasmus+

erasmusplus_logo_220x220

Erasmus+

Ir sācies projekta 3 gads sācies.
Oktobrī Erasmus + dalībnieki ies vadīt stundas sākumskolas klasēs par vidi un to, ko katrs var darīt, lai to saudzētu.
22.-23. novembrī notiks starptautiskā tikšanās Francijā, lai saskaņotu 3.gada uzdevumus.

Projekta nosaukums Facebook vai attiecības klātienē?

Zinātnes un tehnoloģiju pozitīvās un negatīvās ietekmes izpēte 21.gadsimta multikulturālajā sabiedrībā.

Plānotais finansējuma avots Plānotais finansējuma avots: Eiropas Savienības fondu programma
Izmaksas Informācija par projektā plānotajiem izdevumiem:

kopējā summa 16100EUR

priekšfinansējums (veselos skaitļos) eiro, ja nepieciešams

Atslēgvārdi Digitālās kompetences, migrācija, vide, zinātne un tehnoloģijas, modernā sabiedrība.
Par projektu atbildīgā institūcija Rīgas 41.vidusskola
Par projektu atbildīgā persona Inga Zvirgzda

 

Vadošā partnera nosaukums Struer Statsgymnasium, Dānija
Vadošā  partnera kontaktpersona Christell Vinther Nikolajsen
Paredzamie projekta datumi 01.09.2016 – 31.08.2019
Projekta partneri Altrincham Grammar School for Girls (Lielbritānija);

I.E.S. Padre Manjón (Spānija);

Lycée Val de Lys (Francija);

Maria-Ward-Gymnasium Augsburg (Vācija)

Mērķa grupa 8.-12.klašu skolēni, projektā iesaistītie skolotāji.
Esošās problēmas apraksts Modernās tehnoloģijas ir mūsdienu sabiedrības centrā ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē.

Internets ļauj visu vecumu cilvēkiem, rasēm un kultūrām sazināties, apmainīties ar informāciju, mācīties, domāt, ikdienā mijiedarboties un rada gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi uz cilvēka uzvedību, sociālajām, saziņas un valodu prasmēm, kā arī cilvēciskajām vērtībām.

Šī projekta mērķis ir izpētīt moderno tehnoloģiju pozitīvo un negatīvo ietekmi uz cilvēku uzvedības modeļiem, komunikāciju, mijiedarbību, valodas prasmēm un analizēt, kā šī ietekme saistās ar zinātni un tehnoloģiju globalizētā pasaulē dažādos līmeņos un dažādās situācijās.

Atbildes uz projekta tēmas jautājumiem meklēsim gan pagātnē (kā mēs dzīvojām, pirms parādījās internets?), tagadnē (kādi ir interneta plusi un mīnusi no komunikācijas, valodas, izglītības un sociālajiem aspektiem mūsdienu kultūrās un sabiedrībās visā pasaulē, jo īpaši dažādās Eiropas valstīs?) un nākotnē (kas būs nākotnē ar nākamo paaudžu komunikāciju, valodu un sociālajām prasmēm, identitāti?).

Pagātnes, tagadnes un nākotnes laika aspektam tiks piesaistīts viss trīs gadus ilgais projekts.

1.gads galvenokārt būs vērsts uz pagātni, šī gada  kopējā tēma ir “Migrācija”, un tās mērķis ir pētīt pagātnes identitātes un sešu projekta dalībvalstu dažādo kultūru.

Galvenie mērķi pirmajā projekta gadā būs aktivitātes, pētot, kā iedzīvotāji ir pārvietojušies visā pasaulē, galvenokārt pateicoties kariem pagātnē, un kā tas ir ietekmējis tautas nacionālo un kultūras identitāti.

1.gadā izskatīs arī jautājumu par to, kāpēc viena kultūra atšķiras no pārējām, pētot dažādas vēstures un kultūras līdzības un atšķirības starp sešām projektā iesaistītajām valstīm.

Skolēnu aktivitātes un rezultāti pirmajā projekta gadā būs galvenokārt apkopot informāciju par kultūras mantojumu sešās projektā iesaistītajās valstīs un izveidot dažādus informatīvus un izglītojošus materiālus, piemēram, plakātus, kurus varētu izmantot ne tikai skolās, bet arī vietējās pašvaldībās..

2.gada galvenā tēma – “Vide”, paredzēta kā turpinājums 1.gada darbam, par to, kā zinātniskie sasniegumi ir veicinājuši vides piesārņošanu, kā dažādu nozaru izaugsme ir veicinājusi vides problēmas, piemēram, fosilo kurināmo izlietošanu.

Par šo tēmu tiks apskatīti arī  pozitīvi risinājumi, piemēram, potenciālo atjaunojamās enerģijas avotu izveide un otrreizējo izejvielu pārstrāde.

Studentu aktivitātes projekta otrajā gadā galvenokārt saistītas ar izpratni par vides problēmām, par to, kā rast veidus, kā mudināt cilvēkus mainīt savu attieksmi, lai sāktu domāt par alternatīviem veidiem, kā aizsargāt vidi.

3. gadā projekts koncentrēsies uz galvenajiem notikumiem kopš 2.pasaules kara, piem., kodolieroču rašanās, datori, atjaunojamā enerģija u.c.

Galvenās jomas, piemēram, mobilie tālruņi, sociālie tīkli, Facebook u.c., tiks izpētīti, skatoties pozitīvo un negatīvo ietekmi gan uz atsevišķām tehnoloģijām, gan sociālo dzīvi, komunikācijas prasmēm un cilvēka identitāti no visu sešu iesaistīto valstu skatu punkta.

Pēdējā gada laikā skolēnu aktivitāšu mērķis ir pētīt dažādās jomas, kas saistītas ar moderno tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, kiberiebiedēšanu, Facebook atkarību, privātuma un individuālās identitātes zaudēšanu sakarā ar moderno tehnoloģiju ietekmi uz komunikāciju un sociālajām prasmēm.

Studentu aktivitātēs arī noskaidrosim, vai sešām iesaistītajām valstīm ir īpaša valsts identitāte, kuru izmanto modernās tehnoloģijas, un izpētīsim dažādas atšķirības un līdzības starp sešām valstīm, kas iesaistītas projektā.

Visbeidzot, skolēnu darbību mērķis būs paredzēt turpmākās situācijas nākamajām paaudzēm, ņemot vērā zinātnes un tehnoloģiju ietekmi mūsdienās.

 

Projekta mērķi Kādus vispārējos mērķus tiek plānots sasniegt?

Šī projekta mērķis ir izpētīt moderno tehnoloģiju pozitīvo un negatīvo ietekmi uz cilvēku uzvedības modeļiem, komunikāciju, mijiedarbību, valodas prasmēm un analizēt, kā šī ietekme saistās ar zinātni un tehnoloģiju globalizētā pasaulē dažādos līmeņos un dažādās situācijās.

 

Kādus specifiskos mērķus tiek plānots sasniegt?

Galvenais uzsvars šajā projektā ir uz zinātni un tehnoloģijām un to ietekmi uz mūsdienu sabiedrību. Projekta prioritāte ir digitālo prasmju un iemaņu apgūšana, veicinot digitālo integrāciju dažādos līmeņos visā projektā.

Svarīgs projekta mērķis ir transversālo prasmju uzlabošana dažādu sociālo grupu skolēniem, kā arī starpkultūru apmaiņas veicināšana dažādu ES sabiedrību mūžizglītības ietvaros.

Projekta otra prioritāte ir veicināt novatorisku un radošu darbību, īstenojot projekta rezultātus, ar uzsvaru uz pārredzamību un ilgtspēju gan neformālās, gan formālās izglītības jomās.

 

Projektā plānotās aktivitātes Pirmajā projekta gadā galvenās projekta aktivitātes būs migrācijas karšu izveidošana katrai valstij, skolēnu dzimtas koku izveide, foto-plaktātu izveide,  interviju filmēšana par migrācijas tēmu.

Dzimtas koki, migrācijas kartes, foto-plaktāti tiks izvietoti izstādēs skolā un ārpus tās, bet filmētās intervijas tiks augšupielādētas YouTube, Facebook un eTwinning mājas lapās.

Uz izstādēm tiks uzaicināta vietējā prese, un skolēni un skolotāji informēs par projektu kopumā un par pirmā gada projekta rezultātiem.

Otrajā gadā galvenās projekta aktivitātes būs vairot izpratni par mūsdienu vides problēmām, saistībā ar modernajām tehnoloģijām katrā iesaistītajā valstī. Izveidosim informatīvas pastkartes un izplatīsim tās iedzīvotājiem un vides organizācijās. Filmēsim intervijasun izveidosim dokumentālo filmu par vides problēmām un iespējamiem risinājumiem katrā valstī.

Katrā dalībskolā organizēs diskusijas par vides jautājumiem.

Filma tiks augšupielādēta un izplatīta eTwinning, YouTube, Facebook.

Trešā gada galvenās projekta aktivitātes saistīsies ar skolēnu pētījumu par moderno tehnoloģiju (piemēram, Facebook un citu sociālo mediju, mobilo tālruņu, Twitter, Instagram, utt.) izmantošanas veidiem, ar to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē sabiedrību un indivīdu katrā valstī, gan pozitīvi, gan negatīvi.

Studentu pēdējā gada darbības mērķis būs arī katras valsts IDENTITĀTES izveidošana,izmantojot modernās tehnoloģijas.

Studentu aktivitātes, kas saistītas ar trešo un pēdējo projekta gadu, galvenokārt būs izveidot anketas un aptaujāt cilvēkus par moderos tehnoloģiju izmantošanas paradumiem un, izmantojot anketu rezultātus, raksturot situāciju katrā valstī.

Aptaujas rezultāti tiks pārvērsti statistikā par katru valsti, parādot gan pozitīvās, gan negatīvās sekas, ko rada moderno tehnoloģiju izmantošana katrā valstī, kā arī šīs statistikas tiks salīdzinātas.

Statistiku rezultāti tiks tiks augšupielādēti un izplatīti eTwinning, YouTube, Facebook.

Lai noteiktu projekta aktivitāšu rezultātus, tīmekļa lapās apmeklētājiem ļaus sniegt komentārus un atsauksmes par projekta darbībām un rezultātiem (piem., Facebook vietnē sniegt atsauksmi, klikšķinot uz “Patīk”). Tas sniegs iespēju noteikt, vai projekta aktivitātes ir veiksmīgas un rezultāti pietiekami izplatīti.

Tāpat arī plānots Facebook izveidot projekta grupu, kur apmainīties ar viedokļiem, rezultātiem un atsauksmēm par tiem.

Paredzamie rezultāti Kā paskaidrots iepriekš, šis projekts ir sadalīts trīs galvenajās tēmās:  “Migrācija”, “Vide” un “Zinātnes un tehnoloģijas”. Katru gadu tiks izstrādāti rezultāti par vienu tēmu.

Pirmā gada laikā projekta rezultāti par tēmu “Migrācija” būs galvenokārt skolēnu pētījumi par nacionālās identitātes un kultūras mantojumu savā valstī, un tie tiks izveidoti galvenokārt foto-plakātu veidā. To uzdevums būs informēt un izglītot, un tie tiks izplatīti izstādes ietvaros skolā un ārpus skolas, un vēlāk nosūtīti arī partnerskolām, izmantojot eTwinning, Facebook un Instagram.

Vēl viens paredzētais rezultāts pirmajā projekta gadā ir filmēt diskusijas par tēmu “Migrācija” dažādās skolās un apkopot un augšupielādēt videomateriālus YouTube un eTwinning .

Otrajā gadā projekta galvenā uzmanība tiks pievērsta videi. Paredzamais rezultāts būs dokumentālā filma no katras valsts, informēšana un izpratnes veicināšana par galvenajiem vides jautājumiem un problēmām savā valstī, jaunu pieeju meklēšana vides problēmu risināšanai.

Trešais un pēdējais gads projektā ir ar galveno uzsvaru uz “Zinātnes un tehnoloģiju” tēmu. Veidosim filmas un intervijas par tēmu, pēc tam salīdzināsim šos pētījumus, daloties ar materiāliem eTwinning, Facebook un YouTube.

Galvenais un galīgais plānotais rezultāts ir apkopot visus projekta materiālus internet, kur tie varētu sasniegt plašu auditoriju, veicinot izpratni par trim galvenajām projekta tēmām.

Vēl viens projekta mērķis ir apkopot labāko praksi par dažādām skolēnu aktivitātēm un izveidotajiem materiāliem un dalīties tajos ar citām skolām, lai skolotāji varētu šos materiālus izmantot savā darbā.

 

Projekta attīstības   stadija Īstenojas.
Projekta numurs 2016-1DK01-KA219-022316_6