Dokumenti

Home / Dokumenti

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.

Plānošanas dokumenti:

Pašnovērtējums

Darba plāns 2020./2021.mācību gadam

Attīstības plāns 2018./2019.-2021./2022.mācību gadiem

Audzināšanas darba programma 202I./2022.- 2023./2024.mācību gadiem

Karjeras attīstības plāns 2018/19-2020/21.mācību gadiem

Rīgas 41.vidusskolas nolikums

Spēkā esošie noteikumi un kārtība:

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtībā kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.klasē

Par Rīgas 41. vidusskolas uzņemšanas komisijas sastāvu un darbību 2020./2021. mācību gadā

Metodiskās padomes reglaments

Atbalsta personāla komandas reglaments

Padomes reglaments

Rīgas 41. vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un izglītības iestāde informē izglītojamā likumisko pārstāvi, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Rīcība neattaisnotu kavējumu gadījumā

Drošības noteikumi sporta stundās un interešu izglītības nodarbībās sportā.

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Ekskursiju (pārgājienu) organizēšanas kārtība

Par pagarinātās dienas grupas darbību

Rīgas 41. vidusskolas Ētikas kodekss

Trauksmes celšanas kārtība

Rīcības plāns situācijā, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

Mācību plāni:

Par jaunu izglītības programmu ieviešanu 1., 4., 7., 10. klasēs no 2020./2021. mācību gadā

Par izglītības programmu turpināšanu 2., 3., 5.,6., 8., 9.,11., 12. klases 2020./2021. mācību gadā

Mācību plāni 1., 4., 7. klasei, ieviešot jaunos standartus.

Vispārējās vidējās izglītības mācību plāni

Par Rīgas 41. vidusskolas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības grafiku 11. klasei

Personas datu apstrāde:

Par personas datu apstrādi

Piekrišana bērna personas datu apstrādei Rīgas 41.vidusskolā

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Nepiederošo personu uzturēšanas kārtība Rīgas 41.vidusskolā Covid-19

Kārtība, kādā tiek īstenota izglītības programmas apguve ģimenē un kārtība, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā.

Par mācību darba organizāciju 1.-12. klasei no 25. janvāra

Par attālinātā mācību darba organizāciju 7.-12.klasei un 5.-6. klasēm no 30. novembra līdz 18. decembrim un mācību darba organizāciju 1.-4. klasēm no 30.novembra līdz 18. decembrim

Par mācību priekšmetu programmām, stundu sarakstu un stundu laikiem, pagarinātās dienas grupas darba grafiku 2020./2021.mācību gadam no 02.09.2020.