Dokumenti

Home / Dokumenti

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.

Plānošanas dokumenti:

Pašnovērtējuma ziņojums

Attīstības plāns 2018./2019.-2021./2022.mācību gadiem

Audzināšanas plāns 2018./2019.-2020./2021.mācību gadiem.

Karjeras attīstības plāns 2018./2019.mācību gadam.

Spēkā esošie noteikumi un kārtība:

Skolas iekšējās kārtības noteikumi

Rīgas 41. vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Drošības noteikumi sporta stundās un interešu izglītības nodarbībās sportā.

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Ekskursiju (pārgājienu) organizēšanas kārtība

Par pagarinātās dienas grupas darbību

Izglītojamo apbalvošanas kritēriji

Rīgas 41. vidusskolas Ētikas kodekss

Rīgas 41. vidusskolas atbalsta komisijas reglamets

Rīgas 41.vidusskolas padomes reglamets

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Rīgas 41. vidusskolas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes grafiks

Rīgas 41. vidusskolas 10. klases skolēnu pētniecisko darbu tēmas un pētnieciskā darba plānojums.

VADLĪNIJAS skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai