Dokumenti

Home / Dokumenti

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.

Plānošanas dokumenti:

Pašnovērtējums

Darba plānu 2022.-2023.m.g.

Attīstības plāns 2022.-2025.g.

Audzināšanas darba programma 202I./2022.- 2023./2024.mācību gadiem

Rīgas 41.vidusskolas nolikums

Spēkā esošie noteikumi un kārtība:

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība kādā izglītojamies tiek uzņemti vidējās izglītības programmā

Metodiskās padomes reglaments

Atbalsta personāla komandas reglaments

Padomes reglaments

Rīgas 41. vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un izglītības iestāde informē izglītojamā likumisko pārstāvi, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Rīcība neattaisnotu kavējumu gadījumā

Drošības noteikumi sporta stundās un interešu izglītības nodarbībās sportā.

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Ekskursiju (pārgājienu) organizēšanas kārtība

Par pagarinātās dienas grupas darbību

Rīgas 41. vidusskolas Ētikas kodekss

Trauksmes celšanas kārtība

Rīcības plāns situācijā, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

Mācību plāni:

Pamatskolas izglītības mācību plāni

Mācību plāni 1., 4., 7. klasei, ieviešot jaunos standartus.

Vispārējās vidējās izglītības mācību plāni

Rīgas 41. vidusskolas mācību literatūras saraksts un mācību līdzekļi

Mācību grāmatu saraksts

Individuālie mācību līdzekļi 1.-4.klasei

Individuālie mācību līdzekļi 5.-12.klasei

Personas datu apstrāde:

Par personas datu apstrādi

Piekrišana bērna personas datu apstrādei Rīgas 41.vidusskolā