Bezmaksas pašizaugsmes programma jauniešiem

Bezmaksas pašizaugsmes programma jauniešiem

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību laika posmā no 01.12.2022.līdz 30.04.2023. realizē projektu DZĪVOT ZAĻI RĪGĀ!”, kura ietvaros tiek rīkots pilnībā apmaksāts pasākumu kopums, ar mērķi iesaistīt 25 Rīgas pilsētas 6. līdz 9.klašu grupas jauniešus izglītojošās, radošās un aizraujošās aktivitātēs ārpus formālās izglītības, lai, izmantojot neformālās izglītības metodes, uz risinājumu vērstu pieeju un mentoringu, veicinātu dalībnieku izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, sniegtu iespēju attīstīt mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī gūtu motivāciju mācīties. Tāpat zaļo prasmju attīstīšana un praktizēšana jau šobrīd ir kā neatņemama mācību procesa sastāvdaļa profesijas apguvē. Jaunajiem speciālistiem jābūt izglītotiem un jāizprot tas, kā, strādājot savā profesijā, būtu iespējams  mazināt ietekmi uz vidi, izmantojot videi draudzīgus materiālus vai izmantojot materiālus atkārtoti un taupot resursus. Tāpēc ar projekta aktivitātēm citu starpā vēlamies piedāvāt skolēniem iespēju rast atbildi uz jautājumu “Vai cilvēka zināšanām un pieredzei ir nozīme «zaļās domāšanas» – zaļo prasmju  veicināšanā gan ikdienas dzīvē, gan darbojoties savā profesijā?”.

 

Galvenās aktivitātes:

  • Nodarbība “Manas karjeras izvēle”, kuras laikā tiks veicināta skolēnu izpratne, kā var izmantot savu potenciālu, īpašības un talantus izsvērtu pozitīvu lēmumu pieņemšanā mācību darba un nākotnes plānošanā.
  • Individuālas sarunas “Kā izdarīt izvēli”, ar kuru palīdzību 5 dalībniekiem pēc izvēles tiks radīta iespēja saņemt individuālu konsultāciju par karjeras izvēli un lēmumu pieņemšanu saistībā ar to.
  • Nodarbība “Es esmu daļa no dabas”. Izziņas un pētnieciska nodarbība Dabas izglītības centrā “Meža māja”, kur dalībnieki, veicot praktiskus un pētnieciskus uzdevumus, pilnveidos zināšanas par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām un augu iekļaušanos dažādās ekosistēmās, attīstīs savas novērošanas, analizēšanas un salīdzināšanas prasmes. Komunikācijas un sadarbību veicinošās aktivitātēs veidos un nostiprinās izpratni par savu lomu grupā.
  • Pārgājiens “Vēro un izzini”, kura laikā dalībnieki veidos izpratni par vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, novērtēs un noskaidros, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus. Caur komandu veidošanas un grupas saliedēšanās aktivitātēm, pārvarot grūtības un šķēršļus, dalībnieki novērtēs un stiprinās atbalstu viens otram, kā arī trenēs komunikācijas un savstarpējās sadarbības spējas.
  • Radošu un praktisku nodarbību cikls “MĀCIES UN DARI ZAĻI”. Nodarbību laikā dalībnieki radoši izglītosies par videi draudzīgu dzīvesveidu un “zaļo domāšanu”. Caur praktisku darbošanos, apgūs “zaļās” prasmes, uzzinās kā mazināt ietekmi uz vidi, izmantojot dabas materiālus vai izmantojot materiālus atkārtoti un taupot resursus. Nodarbību gaitā, attīstot savu iniciatīvu, dalībnieki radīs paši savu priekšmetu: funkcionālu priekšmetu/mēbeli vai paliekošu vides objektu.

 

Programmu īsteno Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE”, kuras galvenais mērķis ir, izmantojot neformālās izglītības metodes, sniegt iespējas jauniešiem apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes.

 

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts.

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv

 

Informāciju sagatavoja Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE”.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.