Aktualitātes

Home / Aktualitātes

Rīgas 41.vidusskolas prioritāte, vīzija un mērķis.

  • Skolas prioritāte: jēgpilns mācību un audzināšanas process harmoniskā vidē.
  • Vīzija: skolēns, apzināti sadarbojoties un patstāvīgi pieņemot atbildīgus lēmumus, ir ieinteresēts savas personības izaugsmē.
  • Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu, kas ļautu izglītojamiem turpināt izglītību, motivētu apzinātai karjerai un mūžizglītībai.

Informācija par mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Mācību gads sāksies 2019. gada 2. septembrī un ilgs līdz 2020. gada 29. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 15. maijā, bet mācību gads – 12. jūnijā. 12. klašu skolēniem mācības beigsies 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads noslēgsies 19. jūnijā.
Brīvdienas
Rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;
Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam; 12. klases skolēniem – no 2020. gada 23. līdz 27. martam.
Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

 

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki par to informē klases audzinātāju vecāku izvēlētajā kavējumu pieteikšanas veidā (īsziņa, zvans, e-klase, e-pasts).
2. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecāki iesniedz klases audzinātājam rakstisku iesniegumu.

3. Klases audzinātājs dienas laikā noskaidro iemeslus tiem izglītojamiem, kuru vecāki nav devuši informāciju par neierašanās iemesliem.

4. Par neieradušos izglītojamo informācijas apkopošanu atbildīgs direktora vietniece mācību darbā.

5. Ja izglītojamajam semestra laikā ir 20 neattaisnoti kavētas stundas, skolas administrācija, sociālais pedagogs sazinās ar vecākiem.

6. Ja pēc sarunas situācija nemainās, tiek informēta pašvaldības izglītības pārvalde un darbā iesaistās sociālais dienests, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.

 

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Rūpējoties par mūsu skolas skolēnu drošību un higiēnas noteikumu ievērošanu, apstiprinātas izmaiņas Rīgas 41.vidusskolas iekšējiem noteikumiem-

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas (Nr.VS41-17-31-nts, apstiprināts 2017.gada 29.septembrī).

Lūdzu pievērst uzmanību tam, ka no 1.oktobra vecāki no rīta var pavadīt savus bērnus līdz garderobei, bet, sagaidīt varēs tikai skolas vestibilā.

Līdz brīdim, kad tiks ierīkota skolas lokālā informācijas apziņošanas sistēma, vecākiem telefoniski jāinformē pedagogs vai skolēns par savu ierašanos, lai varētu izņemt bērnu no skolas.

Lūdzu, izturēties pret izmaiņam ar cieņu un sapratni, jo tās tiek veiktas tikai un vienīgi Jūsu bērnu drošības labā!