10.klasē

Home / 10.klasē

2018.gadā tika veiksmīgi uzsākta sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, lai kopīgi realizētu Vispārējās vidējās izglītības programmas.

👋Uzņemšana 10.klasē

👋 Līdz 17.06.2022. skolēni iesūta liecību vai apliecības par pamatizglītības sekmju izraksta kopiju. 

Uzņemšanas komisija līdz 20. jūnijam  izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus  atbilstīgi Skolas Iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 41. vidusskolas 10. klasēs” 17. punktam un  paziņo konkursa rezultātus, informējot izglītojamo vecākus vai likumisko pārstāvi, un komplektē klases atbilstīgi izglītības programmām

Līdz 20.06.2022. plkst. 10:00 ģimnāzijas un vidusskolas savās tīmekļa vietnēs publicē konkursa  rezultātus  -“uzņemšanai ieteikto“ pretendentu kodētu sarakstu.

Līdz 21.06.2022. plkst. 9:00 jāapstiprina viena no ģimnāzijām vai vidusskolām, kurā “ieteikts uzņemšanai” un nolemts mācīties (atbilstoši izvēlētās ģimnāzijas vai vidusskolas mājas lapā publicētajiem norādījumiem).

Izglītojamo likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā iesniedz izglītojamā  dokumentus:

1)  iesniegums skolas direktoram pieteikuma-forma_vidusskola

2) Rīgas pilsētas Apvienotā iestājeksāmena rezultātus- kodu un iegūto punktu skaitu,

3) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu,

4) medicīnas dokumentu, forma- 026/u;

 

 Papildu informācija – atvērt saiti šeit

Vebināra video ieraksts par iestājpārbaudījumiem Rīgas ģimnāzijās un vidusskolās

 Vebinārā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa sniedz informāciju par to, kad un kādi iestājpārbaudījumi šogad notiks, kas jādara skolēniem, kuri vēlas iestāties galvaspilsētas ģimnāzijās un vidusskolās, kur un kad būs pieejama informācija par pieteikšanos, kur iestājpārbaudījumi jākārto, kā arī par iegūto rezultātu iesniegšanas kārtību. Vienlaikus tika sniegtas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

 

Vienoti iestājpārbaudījumi Rīga 2022 13 aprīlis

 Papildu informācija (skolu saraksts, iestājpārbaudījumu norises apraksts, pieteikšanās kārtība u.c.) tiks publicēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv 

2022./2023.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas divas 10.klases

Laipni aicināti

 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību.
 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas

Rīgas 41.vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un šādas papildu prasības: Vērtējums katrā mācību priekšmetā Apliecībā par vispārējo pamatizglītību ne zemāks kā 4 balles, bet pirmajā svešvalodā, latviešu valodā, matemātikā ir ne zemāks kā 5 balles. Vairāk informācijas: Kārtībā kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.klasē

Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas

Izglītojamo likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā iesniedz izglītojamā  dokumentus:

1)   iesniegums skolas direktoram pieteikuma-forma_vidusskola

2) Rīgas pilsētas Apvienotā iestājeksāmena rezultātus- kodu un iegūto punktu skaitu,

3) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu,

4) medicīnas dokumentu, forma- 026/u;

Uzņemšanas komisija 1. jūlijā izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus  atbilstīgi Skolas Iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 41. vidusskolas 10. klasēs” 17. punktam un  paziņo konkursa rezultātus, informējot izglītojamo vecākus vai likumisko pārstāvi, un komplektē klases atbilstīgi izglītības programmām.


Card image cap

Skola 2030 – projekts vispārējās izglītības saturam un pieejai mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Projektu Skola 2030 sāka realizēt 2019. gada 1. septembrī pirmskolā un turpinās tā ieviešanu 2020.gada 1. septembrī 1., 4., 7. un 10. klasē, pēc tam pakāpeniski aptverot visas klases.

Mācību saturā – uzsvars uz padziļinātu izpratni, kopsakarību veidošanu.

Saturs veidots pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas līdz vidusskolai, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam un saskaņots ar vienotām lielajām idejām katrā mācību jomā.

Mērķis:
kompleksa prasme, lietpratība, pārnese.

Vidusskolā

Skolēni apgūst visas 7 mācību jomas, izvēloties dažādu sasniedzamo rezultātu

Vidējās izglītības pakāpes loma ir iespēja iedziļināties, atbilstoši jaunieša interesēm un nākotnes mērķiem

 • padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto (10./11. klase),
 • mācoties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase).

Vidējā izglītībā būs jākārto 3 līdz 5 eksāmeni, kā arī jāizstrādā Projektu darbs, saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Vispārējās vidējās izglītības mācību plāni

Skolēna, kurš nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību, mācību plāns

10.klase 11.klase 12.klase
pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra I 6 6 0
Angļu valoda I (B2) 3 3 0
Otrā svešvaloda( vācu vai krievu)(B1) 3 3 3
Vēsture un sociālās zinātnes I 3 4 0
Kultūras pamati 2 1 0
Fizika I 3 3 1
Ķīmija I 3 3 0
Bioloģija I 1 2 0
Ģeogrāfija I 2 1 0
Matemātika I 4 4 4
datorika 2 0 0
Sports un veselība 3 2 2
Padziļinātie kursi 2 26
Projekta darbs( obligāti apgūstams) 0 2
Bioloģija II 6
Ķīmija II 6
Angļu valoda (C I) 6
Latviešu valoda un literatūra II 6
Specializētie kursi ( izvēles iespēja)      
Publiskā uzstāšanās   2  
Sadarbība ar RSU( nodarbības reizi mēnesī)      
Skolēna slodze 35 36 36


Skolēna, kurš nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas, mācību plāns

10.klase 11.klase 12.klase
pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra I 6 6 0
Angļu valoda I (B2) 3 3 0
Otrā svešvaloda( vācu vai krievu)(B1) 3 3 3
Vēsture un sociālās zinātnes I 3 4 0
Kultūras pamati 1 2 0
Fizika I 3 3 1
Ķīmija I 3 3 0
Bioloģija I 1 2 0
Ģeogrāfija I 2 1 0
Matemātika I 4 4 4
datorika 2 0 0
Dizains un tehnoloģijas I 3 3
Sports un veselība 2 2 2
Padziļinātie kursi 26
Projekta darbs( obligāti apgūstams) 2
Angļu valoda (C I) 6
Latviešu valoda un literatūra II 6
Sociālās zinātnes II: politika un tiesības un ekonomika 6
Specializētie kursi ( izvēles iespēja)
Publiskā uzstāšanās 2
Digitālais dizains 4
Sadarbība ar RSU( nodarbības reizi mēnesī)
Skolēna slodze 36 36 36


Skolas lēmumi un to pamatojums

 • Pamatkursi optimālajā līmenī ir gandrīz visās mācību jomās, lai skolēni pēc pamatkursu apguves var mācīties padziļinātos kursus. Skolēniem ir jāizvēlas vismaz 3 padziļinātie kursi. Saistībā ar vienu no padziļinātiem kursiem 12. klasē  skolēns veic pētniecisko darbu/ projekts/ vai sabiedrisko darbu. Mācību plānā tas atzīmēts kā projekta darbs.  Mācību priekšmetu apguve optimālajā līmenī ļauj skolēnam veiksmīgi izvēlēties jebkuru augstākās izglītības iestādi.
 • Pamatkursus skolēni apgūst 10. un 11. klasē, lai kursu skaits 12. klasē samazinātos un skolēni varētu iedziļināties savas nākotnes karjeras priekšmetos.
 • Centralizētos eksāmenus latviešu valodā un angļu valodā var kārtot padziļinātā līmenī, samazinot eksāmenu slodzi 12.klasē, jo skolēnam pabeidzot vidusskolu, jākārto obligātie eksāmeni optimālajā līmenī latviešu valodā, 1. svešvalodā, matemātikā un divi eksāmeni padziļinātajā līmenī.
 • Sadarbībā ar RSU reizi mēnesī notiek nodarbības. Jau no 10. klases skolēniem ir iespēja darboties Jauno mediķu skolā.
 • Individuālajās nodarbībās skolēni varēs apgūt publisko runu, uzņēmējdarbību un  valsts aizsardzības mācību, digitālo dizainu  ar modernām tehnoloģijām  aprīkotajā  dizaina un tehnoloģiju kabinetā.
 • Skolēni var piedalīties interešu izglītības nodarbībās sportā, tautas dejās, kora dziedāšanā, Skolas pašpārvaldē. 
 • No2019./2020.mācību gadā 10. klašu skolēniem tiek piedāvāts izvēles priekšmets Valsts aizsardzības mācība (VAM).

Informācijai:

 • VAM priekšmets tiek finansēts no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem (AiM);
 • AiM Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izstrādā programmu un metodiskos materiālus,  koordinē un kontrolē mācību procesu; organizē jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus;
 • VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība) valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture), dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība;
 • Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).
 • VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.

Vairāk informācijas lasi šeit Valsts aizsardzības mācība Rīgas 41. vidusskolā

Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 17.jūnija darbdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00

Iesniedzamie dokumenti:

1)apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls,

2)dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu,

3)iesniegums skolas direktoram  (pieteikuma-forma_vidusskola)