10.klasē

Home / 10.klasē

2018.gadā tika veiksmīgi uzsākta sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, lai kopīgi realizētu Vispārējās vidējās izglītības programmas.

👋Uzņemšanas konkursa rezultāti  – UZŅEMŠANA 10_KLASE (atjaunots 29.06.15:00)

Uzņemšana 10.klasē

Skolēnu uzņemšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs (klātienes programmās) 2023./2024. mācību gadā notiks konkursa kārtībā.  (pieteikuma forma vidusskolai)

Skolas, komplektējot 10. klases, nosaka uzņemšanas kritēriju: iestājpārbaudījuma rezultāts vai iegūtais vērtējums centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā.

Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, pašvaldība ir noteikusi minimālās prasības skolēnu uzņemšanai 10.klasē. Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos 10.klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm, bet vērtējumam centralizētajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) –  ne zemākam par 35 procentiem.

Iepriekš minētās prasības netiks piemērotas pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas.

Skolas, saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi, izdod uzņemšanas noteikumus, nosakot uzņemšanas kritērijus un papildu prasības uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības pakāpē.

Plašāka informācija par skolēnu uzņemšanas kārtību Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā.

Rīgas vidusskolu grozu karte: padziļinātos kursus katrai skolai ir iespējams apskatīt, uzspiežot kartē uz savas skolas.  https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=en&mid=1N8147MsA5asylUNMREeQ0mWZKwpHIOc&ll=56.959112695222146%2C24.111591073338754&z=12

Nosacījumi, lai pretendētu uzņemšanai Rīgas 41. vidusskolas 10. klasē 2023./2024. mācību gadā – Kārtība kādā izglītojamies tiek uzņemti vidējās izglītības programmā

2023./2024.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas divas 10.klases

Laipni aicināti

 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību.
 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas

Rīgas 41.vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā  šādas papildu prasības:

 •  vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 35 procentiem
 • programmas dabaszinātņu virzienā gada vērtējumi latviešu valodā,  matemātikā, bioloģijā, ķīmijā apliecībā par vispārējo pamatizglītību nav zemāki par piecām ballēm,
 • programmas sociālo zinātņu virzienā  gada vērtējumi latviešu valodā, matemātikā, 1. svešvalodā  nav zemāki par piecām ballēm.

 Vairāk informācijas: Kārtība kādā izglītojamies tiek uzņemti vidējās izglītības programmā

Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 26.jūnija darbdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00

Izglītojamo likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā iesniedz izglītojamā  dokumentus:

1)   iesniegums skolas direktoram (pieteikuma forma vidusskolai)

2) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu,

4) medicīnas dokumentu, forma- 026/u;

Uzņemšanas komisija 1. jūlijā izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus  atbilstīgi Skolas Iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 41. vidusskolas 10. klasēs” 17. punktam un  paziņo konkursa rezultātus, informējot izglītojamo vecākus vai likumisko pārstāvi, un komplektē klases atbilstīgi izglītības programmām.


Card image cap

Skola 2030 – projekts vispārējās izglītības saturam un pieejai mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Projektu Skola 2030 sāka realizēt 2019. gada 1. septembrī pirmskolā un turpinās tā ieviešanu 2020.gada 1. septembrī 1., 4., 7. un 10. klasē, pēc tam pakāpeniski aptverot visas klases.

Mācību saturā – uzsvars uz padziļinātu izpratni, kopsakarību veidošanu.

Saturs veidots pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas līdz vidusskolai, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam un saskaņots ar vienotām lielajām idejām katrā mācību jomā.

Mērķis:
kompleksa prasme, lietpratība, pārnese.

Vidusskolā

Skolēni apgūst visas 7 mācību jomas, izvēloties dažādu sasniedzamo rezultātu

Vidējās izglītības pakāpes loma ir iespēja iedziļināties, atbilstoši jaunieša interesēm un nākotnes mērķiem

 • padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto (10./11. klase),
 • mācoties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase).

Vidējā izglītībā būs jākārto 3 līdz 5 eksāmeni, kā arī jāizstrādā Projektu darbs, saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Vispārējās vidējās izglītības mācību plāni

Skolēna, kurš nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību, mācību plāns

10.klase 11.klase 12.klase
pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra I 6 6 0
Angļu valoda I (B2) 3 3 0
Otrā svešvaloda( vācu vai krievu)(B1) 3 3 3
Vēsture un sociālās zinātnes I 3 4 0
Kultūras pamati 2 1 0
Fizika I 3 3 1
Ķīmija I 3 3 0
Bioloģija I 1 2 0
Ģeogrāfija I 2 1 0
Matemātika I 4 4 4
datorika 2 0 0
Sports un veselība 3 2 2
Padziļinātie kursi 2 26
Projekta darbs( obligāti apgūstams) 0 2
Bioloģija II 6
Ķīmija II 6
Angļu valoda (C I) 6
Latviešu valoda un literatūra II 6
Specializētie kursi ( izvēles iespēja)      
Publiskā uzstāšanās   2  
Sadarbība ar RSU( nodarbības reizi mēnesī)      
Skolēna slodze 35 36 36


Skolēna, kurš nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas, mācību plāns

10.klase 11.klase 12.klase
pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra I 6 6 0
Angļu valoda I (B2) 3 3 0
Otrā svešvaloda( vācu vai krievu)(B1) 3 3 3
Vēsture un sociālās zinātnes I 3 4 0
Kultūras pamati 1 2 0
Fizika I 3 3 1
Ķīmija I 3 3 0
Bioloģija I 1 2 0
Ģeogrāfija I 2 1 0
Matemātika I 4 4 4
datorika 2 0 0
Dizains un tehnoloģijas I 3 3
Sports un veselība 2 2 2
Padziļinātie kursi 26
Projekta darbs( obligāti apgūstams) 2
Angļu valoda (C I) 6
Latviešu valoda un literatūra II 6
Sociālās zinātnes II: politika un tiesības un ekonomika 6
Specializētie kursi ( izvēles iespēja)
Publiskā uzstāšanās 2
Digitālais dizains 4
Sadarbība ar RSU( nodarbības reizi mēnesī)
Skolēna slodze 36 36 36


Skolas lēmumi un to pamatojums

 • Pamatkursi optimālajā līmenī ir gandrīz visās mācību jomās, lai skolēni pēc pamatkursu apguves var mācīties padziļinātos kursus. Skolēniem ir jāizvēlas vismaz 3 padziļinātie kursi. Saistībā ar vienu no padziļinātiem kursiem 12. klasē  skolēns veic pētniecisko darbu/ projekts/ vai sabiedrisko darbu. Mācību plānā tas atzīmēts kā projekta darbs.  Mācību priekšmetu apguve optimālajā līmenī ļauj skolēnam veiksmīgi izvēlēties jebkuru augstākās izglītības iestādi.
 • Pamatkursus skolēni apgūst 10. un 11. klasē, lai kursu skaits 12. klasē samazinātos un skolēni varētu iedziļināties savas nākotnes karjeras priekšmetos.
 • Centralizētos eksāmenus latviešu valodā un angļu valodā var kārtot padziļinātā līmenī, samazinot eksāmenu slodzi 12.klasē, jo skolēnam pabeidzot vidusskolu, jākārto obligātie eksāmeni optimālajā līmenī latviešu valodā, 1. svešvalodā, matemātikā un divi eksāmeni padziļinātajā līmenī.
 • Sadarbībā ar RSU reizi mēnesī notiek nodarbības. Jau no 10. klases skolēniem ir iespēja darboties Jauno mediķu skolā.
 • Individuālajās nodarbībās skolēni varēs apgūt publisko runu, uzņēmējdarbību un  valsts aizsardzības mācību, digitālo dizainu  ar modernām tehnoloģijām  aprīkotajā  dizaina un tehnoloģiju kabinetā.
 • Skolēni var piedalīties interešu izglītības nodarbībās sportā, tautas dejās, kora dziedāšanā, Skolas pašpārvaldē.