10.klasē

Home / 10.klasē

2018.gadā tika veiksmīgi uzsākta sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, lai kopīgi realizētu Vispārējās vidējās izglītības programmas.


Card image cap

Skola 2030 – projekts vispārējās izglītības saturam un pieejai mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Projektu Skola 2030 sāka realizēt 2019. gada 1. septembrī pirmskolā un turpinās tā ieviešanu 2020.gada 1. septembrī 1., 4., 7. un 10. klasē, pēc tam pakāpeniski aptverot visas klases.

Mācību saturā – uzsvars uz padziļinātu izpratni, kopsakarību veidošanu.

Saturs veidots pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas līdz vidusskolai, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam un saskaņots ar vienotām lielajām idejām katrā mācību jomā.

Mērķis:
kompleksa prasme, lietpratība, pārnese.

Vidusskolā

Skolēni apgūst visas 7 mācību jomas, izvēloties dažādu sasniedzamo rezultātu

Vidējās izglītības pakāpes loma ir iespēja iedziļināties, atbilstoši jaunieša interesēm un nākotnes mērķiem

 • padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto (10./11. klase),
 • mācoties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase).

Vidējā izglītībā būs jākārto 3 līdz 5 eksāmeni, kā arī jāizstrādā Projektu darbs, saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Rīgas 41.vidusskola piedāvā 3 padziļināto kursu komplektus.
 • Latviešu valoda un literatūra*
 • Angļu valoda*
 • Matemātika
 • 2.svešvaloda (krievu val, vācu val)
 • Vēsture un sociālās zinātnes
 • Kultūras pamati
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Bioloģija
 • Ģeogrāfija
 • Datorika
 • Sports un veselība
 • Bioloģija
 • Ķīmija
 • Latviešu valoda un literatūra *
 • Angļu valoda *
 • Ekonomika,
 • Politika un tiesības,
 • Uzņēmējdarbības pamati,
 • Latviešu valoda un literatūra*
 • Angļu valoda*
 • Vizuālā komunikācija un reklāma,
 • Tehniskā grafika,
 • Latviešu valoda un literatūra*
 • Angļu valoda*

 

*priekšmeti, kuri tiks pasniegti padziļināti un tajos būs jākārto valsts pārbaudījums

 

Skolēna, kurš nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību, mācību plāns

10.klase 11.klase 12.klase kopā
pamatkursi 35 34 10 79
Latviešu valoda un literatūra I 6 6 0 12
Angļu valoda I (B2) 3 3 0 6
Otrā svešvaloda( vācu vai krievu)(B1) 3 3 3 9
Vēsture un sociālās zinātnes I 3 4 0 7
Kultūras pamati 2 1 0 3
Fizika I 3 3 1 7
Ķīmija I 3 3 0 6
Bioloģija I 2 2 0 4
Ģeogrāfija I 2 1 0 4
Matemātika I 4 4 4 12
datorika 2 0 0 2
Sports un veselība 2 2 2 6
Padziļinātie kursi 2 26 28
Projekta darbs( obligāti apgūstams) 0 2 2
Bioloģija II 6 6
Ķīmija II 6 6
Angļu valoda (C I) 6 6
Latviešu valoda un literatūra II 6 6
Specializētie kursi ( izvēles iespēja)        
Publiskā uzstāšanās   2   2
Sadarbība ar RSU( nodarbības reizi mēnesī)        
Skolēna slodze 35 36 36 107

 

Skolēna, kurš nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas, mācību plāns

10.klase 11.klase 12.klase kopā
pamatkursi 36 36 10 82
Latviešu valoda un literatūra I 6 6 0 12
Angļu valoda I (B2) 3 3 0 6
Otrā svešvaloda( vācu vai krievu)(B1) 3 3 3 9
Vēsture un sociālās zinātnes I 3 4 0 7
Kultūras pamati 1 2 0 3
Fizika I 3 3 1 7
Ķīmija I 3 3 0 6
Bioloģija I 1 2 0 4
Ģeogrāfija I 2 1 0 4
Matemātika I 4 4 4 12
datorika 2 0 0 2
Dizains un tehnoloģijas I 3 3 6
Sports un veselība 2 2 2 6
Padziļinātie kursi 26 26
Projekta darbs( obligāti apgūstams) 2 2
Angļu valoda (C I) 6 6
Latviešu valoda un literatūra II 6 6
Sociālās zinātnes II: politika un tiesības un ekonomika 6 6
Specializētie kursi ( izvēles iespēja)
Publiskā uzstāšanās 2 2
Digitālais dizains 4 4
Sadarbība ar RSU( nodarbības reizi mēnesī)
Skolēna slodze 36 36 36 108
No 2019./2020.mācību gadā 10. klašu skolēniem tiek piedāvāts izvēles priekšmets Valsts aizsardzības mācība (VAM).

Projektā iesaistītas 49 skolas no visas Latvijas, tai skaitā 6 skolas no Rīgas.

Informācijai:

 • VAM priekšmets tiek finansēts no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem (AiM);
 • AiM Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izstrādā programmu un metodiskos materiālus,  koordinē un kontrolē mācību procesu; organizē jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus;
 • VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība) valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture), dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība;
 • Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).
 • VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.

Vairāk informācijas lasi šeit Valsts aizsardzības mācība Rīgas 41. vidusskolā

Uzņemšanas noteikumi 10. klasē

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmā un Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā izglītojamie tiek uzņemti ar sekmīgiem vērtējumiem apliecībā par pamatizglītību.

Pieteikšanās no 2020. gada 1.marta 

Iesniegumu skolas direktoram (pieteikuma-forma_vidusskola) var nogādāt personīgi, vai ieskenētā veidā atsūtīt uz skolas e-pastu r41vs@riga.lv

Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 15.jūnija darbdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00

Skola neorganizē iestājeksāmenus, pamats uzņemšanai 10. klasē ir sekmīgi   vērtējumi apliecībā par pamatizglītību,

Kad beigsies mācību gads 9. klasei ( no 15. jūnija), skola sazināsies ar skolēniem par  iegūtās izglītības dokumenta un citu dokumentu iesniegšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

1)apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls,

2)dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu,

3)iesniegums skolas direktoram  (pieteikuma-forma_vidusskola)