1.klasē

Home / 1.klasē

Topošo 2023. gada pirmklasnieku vecāku sapulces prezentācija.

Informācija par bērna uzņemšanu tiks izsūtīta  uz pieteikumā norādītājiem e-pastiem pēc 1.jūnija divu nedēļu laikā

No 20.06.2023. zvanot skolas lietvedei – 67459622, būs iespēja noskaidrot klasi, kurā mācīsies Jūsu pirmklasnieks.

Dokumentācija, kas jāiesniedz iestājoties skolā:

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):

 • uzrāda personu apliecinošus dokumentus
 • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
 • vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu.

Pieteikumu pretendentu sarakstam var iesniegt elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. (pieteikuma-forma_1.klase (pdf formātā) vai  pieteikuma-forma_1.klase (word formātā)

Pēc skolēna ieskaitīšanas klasē, skolas kancelejā jāiesniedz:

 • Vecāka/aizbildņa iesniegums.
 • Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).
 • Bērna dzimšanas apliecības kopija (ja nav iesniegta).
 • Izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi  (kopija), kuru izdevusi pirmsskolas izglītības iestāde.

Dokumentus pieņem no plkst. 9:00 līdz 16:00 (trešdienās līdz 18:00)

 unnamed1.klases mācās pēc jaunā pamatizglītības standarta. Galvenie virzieni jaunajā mācību pieejā:
 • pāreja no skolēna pasīvas mācīšanās un faktoloģiska materiāla iegaumēšanas kā pašmērķa uz aktīvu izziņas procesu skolotāja vadībā, pašizpausmi un jaunradi;
 • apgūstamo zināšanu un prasmju sasaiste ar reālo dzīvi;
 • starpdisciplināra pieeja, kas novērš satura sadrumstalotību un veicina skolotāju sadarbību mācību procesa organizēšanā;
 • skolēnam nodrošināta iespēja mācīties iedziļinoties, izprast kopsakarības un attīstīt spēju pārnest zināšanas uz jaunām, nezināmām situācijām.

Klases audzinātājs māca visus mācību priekšmetus, izņemot, sportu, vizuālo mākslu, mūziku arī visas stundas notiek vienā klašu telpā, izņemot minētos mācību priekšmetus.

1.klašu skolēniem slodze ir 22 stundas nedēļā. 1.klašu skolēni apgūst sekojošus mācību priekšmetus:

 •     latviešu valoda – 6 stundas,
 •     angļu valoda- 2stundas, klase dalās grupās
 •     matemātika – 4 stundas,
 •     dabaszinības – 2 stundas,
 •     sociālās zinības -1stunda,
 •     mūzika – 2 stundas,
 •     vizuālā māksla – 2 stundas,
 •     sports un veselība 2stundas,
 •    dizains un tehnoloģijas– 1 stunda,

Mācību gada laikā notiek dažādas izglītojoša rakstura aktivitātes: mācību priekšmetu olimpiādes, dažādi konkursi, izstādes, Mārtiņdienas gadatirgus, sporta dienas, ekskursijas mācību gada sākumā un beigās  un citi pasākumi.

1.stunda sākas – 8.30

1.klasēm mācību slodze dienā ir 5 mācību stundas.

Pagarinātā dienas grupa sākas pēc stundām un notiek līdz 18.00 Lai iestātos skolas pagarinātajā dienas grupā, vecāks raksta iesniegumu skolas direktoram.

Skolā ir iespēja skolēnam paēst brokastis (no 7.30) un launagu (14.55) Brokastis un launagu apmaksā vecāki.

Pusdienas (plkst. 11.40) nodrošina valsts, par tām nav jāmaksā.

Mācību sasniegumus vērtē aprakstoši:

1.–3. klasē rakstiski četros apguves līmeņos (mācību gada beigās skolēni saņems rakstisku sasniegumu vērtējumu apguves līmeņos atbilstoši nozīmīgākajiem mācību jomā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem: sācis apgūt; turpina apgūt; apguvis; apguvis padziļināti. Izmaiņas ieviestas, atzīstot, ka vērtējums ballēs atsevišķos mācību priekšmetos jau no otrās klases neatbilst pašreizējai starptautiskajai praksei un nesniedz detalizētu informāciju par skolēna sniegumu);

Klase vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos, darbojas e- klase.

Kā skolēni tiek dalīti paralēlklasēs. Dalot klasēs ievēro:

 • zēnu un meiteņu proporcionālo skaitu
 • lai nebūtu klasē vairāki bērni ar vienādu uzvārdu, vai vienādiem vārdiem,
 • Ja vecāki ļoti vēlas savu bērnu pieteikt pie konkrētas skolotājas, tad ir jābūt ļoti nopietnam pamatojumam,
 • Priekšroka, ja brālis, māsa mācījusies pie konkrētās skolotājas, bet mēs negarantējam, ka 100% šī vēlme tiks izpildīta.

Biežāk uzdotie jautājumi